อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ปชช. 91.4% หนุนเปิดประเทศ แต่กังวลลักลอบเข้าเมือง-มั่วสุมพนัน

ซูเปอร์โพลเผยปชช. 91.4% หนุนเปิดประเทศควบคู่การควบคุมโรค-ฉีดวัคซีนเข็มแรก แต่ยังกังวลปัญหาลักลอบเข้าเมือง-มั่วสุมพนัน-สถานบันเทิงผิดกฎหมาย อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 11.06 น.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปิดประเทศใน 120 วัน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,069 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 เห็นด้วยต่อการเปิดประเทศ ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 หลังจากทุกคนได้วัคซีนเข็มแรก ขณะที่ร้อยละ 8.6 ไม่เห็นด้วย และเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญของการเปิดประเทศพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.9 เชื่อว่าความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ยังส่งผลดีต่อการควบคุมโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 92.7 ระบุว่าเกิดการแพร่ระบาดที่ไหนให้ปิดเฉพาะพื้นที่นั้น ไม่ใช่ปิดทั้งประเทศ ร้อยละ 88.7 ระบุว่า ความตื่นตัวกระตือรือร้นป้องกันการแพร่ระบาดของภาคประชาชนกันเองในแต่ละพื้นที่ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้ตามที่กำหนด ร้อยละ 88.2 ระบุว่า ความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขไทยส่งผลดีต่อการควบคุมโรค และร้อยละ 86.9 ระบุว่า นโยบายดีและมาตรการที่ชัดเจนของรัฐบาลจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้

เมื่อถามถึงความกังวลในเรื่องต่าง ๆ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเปิดประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 กังวลต่อการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างชาติ เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย รองลงมาร้อยละ 92.7 กังวลต่อการมั่วสุม พนัน เสพยาเสพติด แหล่งแพร่ระบาดโควิด ร้อยละ 92.6 กังวลต่อ สถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย ร้อยละ 91.6 กังวลต่อโควิดสายพันธุ์ใหม่ รุนแรงกว่าเดิมเข้าไทยอีก ร้อยละ 89.5 กังวลว่า วัคซีนมีไม่เพียงพอ ไม่ถึงเป้าหมายฉีดครบ ใน 120 วัน ร้อยละ 83.9 กังวลต่อการรวมตัวกันและชุมนุมทางการเมือง และร้อยละ 74.0 กังวลต่อ ประชาชนไม่มีวินัย การ์ดตก ไม่เคร่งครัดควบคุมโรค

นอกจากนี้เมื่อถามถึงความสับสนในการสื่อสารของหน่วยงานรัฐไม่ตรงกัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 สับสนในการสื่อสารของหน่วยงานรัฐไม่ตรงกัน ในขณะที่ร้อยละ 7.1 ระบุว่า ไม่สับสน สุดท้ายเมื่อถามถึงความต้องการต่อรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.4 ต้องการให้รัฐมีมาตรการเข้มงวดจริงจังแก้โควิดและส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัย การ์ดไม่ตก ร้อยละ 94.9 ต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 เพียงพอสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และร้อยละ 84.7 ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาเด็กไทยเสียโอกาสทางการศึกษามาช่วงเวลาร่วม 2 ปี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13