อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ป.ป.ช.เปิดรับสมัครเลขาฯคนใหม่ ห้ามมีประวัติประพฤติเสื่อมเสีย-บกพร่องศีลธรรม

เริ่มสรรหาเลขาฯ ป.ป.ช.คนใหม่ ประกาศรับสมัคร กำหนดคุณสมบัติ ห้ามมีประวัติประพฤติเสื่อมเสีย-บกพร่องศีลธรรม ไม่โดนคดีทุจริต ตำรวจระดับผู้บัญชาการ–ทหารระดับรองเจ้ากรมพระธรรมนูญ สมัครได้   จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.27 น.


เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามในประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทดแทนตำแหน่งของ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะพ้นราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยได้กำหนดลักษณะต้องห้าม คือ 1.เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 2.เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือถูกถอนจากตำแหน่ง 3.เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 4.เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักงาน หรือสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามระเบียบนี้หรือตามกฎหมายอื่น 6.เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 7.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 8.เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 9.เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10.เป็นบุคคลล้มละลาย 11.เป็นคนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช.
 
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ว่า ผู้ที่จะสมัครต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยสุจริตเที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง มีจริยธรรมที่ดี ปราศจากอคติทั้งปวง มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องดำรงตำแหน่งที่เคยดำรงตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดี หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี, ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการจังหวัดรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการ และเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับกองบัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ข้าราชการทหารซึ่งดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมพระธรรมนูญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ขณะที่ในส่วนของประสบการณ์ ได้กำหนดไว้ว่า จะต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการไต่สวน วินิจฉัยคดี วินิจฉัยกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและการป้องกันการทุจริต และจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช.ระดับสูงของสำนักงาน ป.ป.ช.ด้วย อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการสรรหาได้ด้วยตัวเองที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.–20 ก.ค.64 ในเวลาราชการ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในวันที่ 22 ก.ค.นี้ ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3