อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มอบทุนการศึกษา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มอบทุนการศึกษา แก่บุตรธิดาของ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จำนวน 355 ทุน มูลค่ากว่า 7 แสนบาท พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 03.06 น.

วันนี้ (28 มิ.ย. 55) พลเรือโท ณะ  อารีนิจ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้างของกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวข้าราชการ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารเรือ ครบรอบ 104 ปี ณ โรงเรียนสรรพาวุธ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยคณะอนุกรรมการมอบทุนการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการที่เรียนดีจำนวน 355 ทุน แบ่งเป็น 4 ระดับ  ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท  178 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 72 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาทุนละ 3,000 บาท จำนวน 67 ทุน และระดับอุดมศึกษาทุนละ 4,000 บาท  38 ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 764,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เงินกองทุนสวัสดิการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และบริษัทห้างร้านที่มีจิตศรัทธา

พลเรือโท ณะ  กล่าวว่า เยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา นับเป็นอนาคตของชาติ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้เล็งเห็นแล้วว่า คุณภาพของผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ และส่งเสริมเยาวชนในวันนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรของข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสรรพาวุธทหารเรือ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอันที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความพยายาม และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระด้านการเงินของผู้เป็นบิดา มาดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%