อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เผยเหตุผลรัฐเห็นควรจัดตั้ง ธนาคารที่ดินช่วยเกษตรกร

ผอ.บจธ. เผย ที่ประชุม กก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นควรเร่งรัดจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากไร้  จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.20 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้รับมอบหมายให้เร่งหาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้สำเร็จ โดยได้หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดการประชุม เพื่อหาข้อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินในอนาคต ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 และคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นว่า ภารกิจของธนาคารที่ดินไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด แต่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่มีอยู่เดิม ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านถือครองที่ดินให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 ตนได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้เสนอวาระต่อที่ประชุมในเรื่องการผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดิน โดยให้เป็นธนาคารเฉพาะกิจ เป็นแหล่งทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง นายสถิตย์พงษ์ กล่าวอีกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. คณะที่ 5) ครั้งที่ 6/2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีมติว่า ภารกิจธนาคารที่ดินไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด แต่กลับจะช่วยเหลือสนับสนุนและเติมเต็มการดำเนินการของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะเป็นการทำงานอย่างบูรณาการ อันจะส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมเกี่ยวกับการถือครองที่ดินให้บรรลุผลสำเร็จได้ และเห็นว่าควรเร่งรัดการจัดตั้งธนาคารที่ดินตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

"ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังการประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อปป.) ได้ให้ความเห็นว่า ธนาคารที่ดินเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน จะเห็นได้ว่า บจธ. ได้ดำเนินการหาแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน และหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นความซ้ำซ้อนของธนาคารที่ดินกับหน่วยงานอื่นที่มีอยู่เดิม และดำเนินการเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเร่งผลักดันให้สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้สำเร็จลุล่วงโดยเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีแนวทางให้เร่งรัดดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ประชาชน เกษตรกร และผู้ยากจน จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงในเรื่องของการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม" ผอ.บจธ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8