อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

พก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนพิการปี 61

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการปี 61 เตรียมเปิด Hub คนพิการ เป็นต้นแบบและศูนย์กลางในการขับเคลื่อนคนพิการของอาเซียนอย่างครบวงจร อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.

เมื่อวันที่13 พ.ย. ที่อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ว่า รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มีภารกิจในการดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม อาทิ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการ ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอันเป็นสิทธิพื้นฐาน และการพัฒนาประเทศในระยะยาวภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐ” ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายสมคิด กล่าวต่อไปว่า โดยที่ผ่านมา พก. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S ซึ่งในปี 2561 จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดเป็น “S2S Plus” เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ศักยภาพของคนพิการในการเป็นนักร้อง นักดนตรี ในที่สาธารณะและยกระดับการประกอบอาชีพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม

นอกจากนี้มีการเปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนพิการที่ต้องการทำบัตรคนพิการ หรือต่ออายุบัตร รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (ONE STOP SERVICE) ให้ได้รับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้คนพิการที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพ ในวงเงิน 60,000 - 120,000 บาท รวมถึงสนับสนนุนการดำเนินงานของเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมด้านในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการทั้งนี้ ในระยะต่อไป พก. ได้เตรียมวางโรดแมป (Roadmap) ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยเตรียมพัฒนาศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) จัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพคนพิการแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นต้นแบบและศูนย์กลาง (Hub) ในการขับเคลื่อนคนพิการของอาเซียนอย่างครบวงจร โดยมีการบูรณาแผนการดำเนินงาน พร้อมประสานเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานอย่างแน่นแฟ้น เช่น สมาคมคนพิการแต่ละประเภทความพิการจำนวน 7 สมาคม มูลนิธิ เครือข่ายภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง“พก. ได้เร่งขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามนโยบายรัฐบาลต่อเนื่อง โดยให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งใช้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ของคนพิการ และในระยะต่อไป ได้เตรียมวางโรดแมพ (Roadmap) การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดพื้นที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) จัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพคนพิการแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นพื้นที่ที่คนพิการสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ สถานที่เรียนอักษรเบล ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สถานที่ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทย ร้านกาแฟต้นแบบที่มีคนพิการให้บริการ และการแสดงดนตรีจาก “S2S Plus” โดยมีการบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐและประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งนับเป็นต้นแบบและศูนย์กลางในการขับเคลื่อนคนพิการของอาเซียนอย่างครบวงจรในอนาคตต่อไป” นายสมคิด กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37