อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

โพลเผยชาวอเมริกันมาไทย มีความสุขมากที่สุด

"ซุเปอร์โพล"เผยผลสำรวจ "ความสุขชาวต่างประเทศในไทย" พบร้อยละ 52.3 ระบุมาพักผ่อนจากการทำงาน ชาวอเมริกันมีความสุขโดยรวมในประเทศไทยมากที่สุด เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.53 น.

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความสุขชาวต่างประเทศในไทยจำนวนทั้งสิ้น 831 ราย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 52.3 ระบุมาพักผ่อนจากการทำงาน รองลงมาคือร้อยละ 46.8 ระบุท่องเที่ยว ร้อยละ 13.1 ระบุเยี่ยมเพื่อน ร้อยละ 11.1 ระบุ มางานแสดงสินค้า การค้า ร้อยละ 8.9 ระบุ มาร่วมงานสัมมนา ร้อยละ 8.1 ระบุ มาเยี่ยมญาติ และร้อยละ 10.5 ระบุอื่นๆ เช่น มาประชุม มาทำธุรกิจ มาติดต่อราชการ เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความสุขโดยรวมของชาวต่างประเทศในไทย พบว่าหลังจากเดินทางมาประเทศไทยแล้วชาวต่างประเทศมีความสุขโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7.62 มีความสุขค่อนข้างมาก และเมื่อจำแนกออกตามประเทศต่างๆ พบว่า ชาวอเมริกันมีความสุขโดยรวมในประเทศไทยมากที่สุดคือ 7.68 รองลงมาคือ ชาวยุโรป สุขในไทยอยู่ที่ 7.60 ชาวจีน สุขในไทยอยู่ที่ 7.41 และอาเซียนสุขในไทยอยู่ที่ 7.24 ตามลำดับ ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความพอใจต่อ มิติต่างๆ ของประเทศไทยพบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 82.8 ระบุ พอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของไทยรองลงมาคือร้อยละ 79.7 พอใจต่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 79.1 พอใจต่อ ความปลอดภัยในอาหาร ร้อยละ 77.5 พอใจต่อ ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และร้อยละ 77.2 พอใจต่อ คุณภาพของโครงสร้างบริการพื้นฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า รถใต้ดินบริการเครือข่ายมือถือ ฯลฯ

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุขระหว่าง ชาวต่างชาติ กับคนไทย ต่อสถานการณ์การเมืองภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ชาวต่างชาติมีความสุขต่อสถานการณ์การเมืองยุคนี้ มากกว่าความสุขของคนไทย คือ 5.32 ต่อ 4.55 คะแนน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 95