อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

"4หน่วยงาน"ลงนามบันทึกข้อตกลง-ลดก๊าซเรือนกระจก

“4หน่วยงาน”ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.01 น.

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ผู้บริหาร 4 หน่วยงาน คือ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางประเสริฐสุข จามรมาน ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของทุกฝ่าย ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระหว่างปี 2564-2573 และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลังจากประเทศไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกต่อสำนักเลขาธิการ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จำนวน 2 ฉบับ คือ 1. ไทยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ7-20 (24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ เทียบเท่า) ในภาคพลังงานและขนส่ง ภายในปี 63 และ 2. มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20-25 (111ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ เทียบเท่า) ในทุกภาคส่วน ภายในปี 73
ดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในส่วนของหน่วยงานระดับนโยบาย สู่ระดับการปฏิบัติ และสถาบันการศึกษา เพื่อต่อยอดการรับรู้และสร้างความเข้าใจเป็นวงกว้างดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผอ.สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. กล่าวว่า ปัจจุบันไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 0.8 ของทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 22 จากจำนวน 197 ประเทศ โดยก๊าซเรือนกระจกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโลก ปัญหาสุขภาพอนามัย และปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งคนไทยทุกคนสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยการลดการใช้รถยนต์ แล้วหันมาใช้รถไฟฟ้า จักรยาน และเดิน

ทางด้าน นายรองเพชร บุญช่วยดี ผอ.สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ กล่าวว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว โดยปี 56 ลดลง 4 % (14.34ล้านตันฯ) ปี 57 ลดลง 10% (37.47ล้านตันฯ) ปี 58 ลดลง 11% (40.14ล้านตันฯ) และปี 59 คาดว่าลดลงกว่า 12% (45ล้านตันฯ) ด้วย 9 มาตรการ ที่นำมาใช้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำ ชีวมวล ขยะ) การใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลในภาคการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์5
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 27