อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ เสริมพลังคนพิการและชุมชน

พก.ยกย่องคนพิการต้นแบบ ตามโครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น.


รัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี คนไร้ที่พึ่ง คนพิการและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) ขับเคลื่อนงานโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ตามกลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 20 โดยการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน พร้อมกับส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจากสังคมโดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” เป็นโครงการที่คัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกของสังคมที่มีต่อคนพิการ โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในระยะยาว ทั้งนี้ คนพิการที่ได้รับคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นชายหรือหญิงพิการ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7ประเภทความพิการ 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ 3) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้ 4) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติดังต่อไปนี้ 4.1) การช่วยเหลือตนเองตามสภาพความพิการและสภาพแวดล้อม 4.2) การศึกษาหาความรู้และการพัฒนาตนเอง 4.3) การทำงานหรือการประกอบอาชีพ 4.4) คุณภาพชีวิตของครอบครัว เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้วยกำลังกาย กำลังใจหรือกำลังทรัพย์ ตามสภาพความเป็นอยู่ของตน และตามสภาพความพิการของตนเอง และ 4.5) การมีส่วนร่วมทางสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรของคนพิการในระดับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเป็นผู้มีคุณธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่นเดียวกับ นางสาวเจนจีรา บุญสมบัติ (กาวา) นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ในการทำงานที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

“นับว่าเป็นคนพิการต้นแบบในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาสังคม ด้วยความเพียรพยายามในการศึกษา และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการให้กำลังใจคนพิการทุกประเภทและทุกคนในสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการ ทำให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการคนอื่นๆ ให้ไม่ท้อแท้ในการดำเนินชีวิต มีความกล้าที่จะคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่เอาความพิการทางร่างกายเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต โดยเปลี่ยนตนเองจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลังของสังคม” อีกทั้งส่งเสริมอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป” นายสมคิด กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 91