อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

พรบ.สหกรณ์ใหม่สร้างประโยชน์-คุ้มครองสมาชิก(คลิป)

รมช.เกษตรย้ำพรบ.สหกรณ์ใหม่ต้องสร้างประโยชน์กับคนทั้งประเทศ กรณีสหกรณ์5พันล้านใช้กฏหมายใหม่มีระบบคุ้มครองสมาชิกให้มากขึ้น ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับใหม่) (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า สหกรณ์เป็นองค์กรภาคประชาชนถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด มีอายุมายาวนาน และได้รับพระราชทาน พระราชดำริในขั้นตอนวิธีการ จนพัฒนาถึงปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์กว่าหมื่นกลุ่ม จำนวนคนมากกว่า12ล้านคน วงเงินราว 2.2 ล้านล้านบาทนายวิวัฒน์ ย้ำว่า ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ จะทำ 3 สิ่ง คือ พัฒนาระบบสหกรณ์ให้สร้างประโยชน์ต่อประเทศ คือทั้งคนในประเทศ และสมาชิกสหกรณ์ การมีระบบคุ้มครอง ที่ยังต้องมีอยู่และได้รับการพัฒนา สุดท้ายคือสหกรณ์ต้องมั่นคง มีประสิทธิภาพอยู่ในการแข่งขันที่รุนแรงได้

“ตัวแปรสำคัญคือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อสมาชิก ร่วมกับความรอบรู้ในการสหกรณ์อย่างจริงจัง สำคัญอย่างยิ่งคือคนส่วนใหญ่ของสหกรณ์เกิดเสรีภาพในการทำเรื่องที่ดีและสร้างสรรค์ แต่คนไม่ดีต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้”  นายวิวัฒน์ กล่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า สหกรณ์ขนาดใหญ่ขนาด5พันล้านบาทขึ้นไปที่มักมีปัญหาการเงิน ที่ยังไม่มีกองทุนดูแลโดยตรง อาจต้องแยกออกไปบังคับใช้โดยกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในระบบการคุ้มครองสมาชิกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวก่อนด้วย ด้านนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานสหกรณ์สหภาพแรงงานรถไฟ กล่าวว่า ร่างพรบ.นี้เป็นร่างอาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนกิจการสหกรณ์ แต่ ร่างพรบ.ที่แก้ไขครั้งนี้เหมือนกับการเข้ามาควบคุม ไม่ได้เป็นการส่งเสริมแต่อย่างใด โดยเฉพาะการไปนำเอาปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน บางแห่งที่มีปัญหา มาออกเกณฑ์กำหนดเป็นแนวทางกำกับสหกรณ์ประเภทดังกล่าว เพิ่มเติมเป็นหมวดใหม่ 

เช่นเดียวกับนายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขอให้แก้ไขตามเจตนารมย์เดิมที่ได้เสนอไปครั้งแรก

ส่วน นายปราโมทย์ สรวงนาม ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  การกำหนดประเภทของสหกรณ์ ควรให้มาจากที่มาเดียวกันคือจากกฏกระทรวงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายแทนการกำหนดไว้ร่างพรบ. ซึ่งในร่างนี้ได้แบ่งว่าสหกรณ์ไหนมาจากกฏหมายและให้อำนาจอธิบดีเพิ่มประเภทสหกรณ์โดยออกเป็นกฏกระทรวง ถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นเสนอให้มาจากที่มาเดียวกันขณะที่ภาคราชการ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมดังกล่าว มีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 และได้รวบรวมรายละเอียดจัดทำเป็นร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในหลักการเป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุมครม.ได้ส่งมอบกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วน มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหนังสือแจ้งมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งโดยมีสาระสำคัญคือการยกร่างแก้ไข ส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ต่าง ๆ ให้สะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์ การแก้ไขอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

“หลังจากนี้จะมีการรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไปประกอบไว้กับร่างกฎหมาย /เพื่อเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป” นายวิศิษฐ์ กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 149