อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

พก.จับมือเครือข่ายปรับปรุง UD เพื่อคนพิการ(คลิป)

พก.จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าแก้ไขการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.


รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


 
นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึงกรณีที่คนพิการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยเผยเเพร่ภาพบริเวณทางรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) ที่ใช้เชื่อมต่อไปยังลิฟท์โดยสารสำหรับขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 9 สถานี มีลักษณะเป็นทางแคบ กว้างเพียง 45 ซม. ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 150 ซม. นอกจากนี้ ยังมีเสาโทรศัพท์ตั้งกีดขวางระหว่างทางเดิน รวมไปถึงพื้นมีการทรุดเป็นหลุมใหญ่ ทำให้รถวีลแชร์ไม่สามารถผ่านได้ ก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางของคนพิการ
 
จากกรณีดังกล่าว ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design) โดยจัดประชุมหารือขับเคลื่อนรถไฟฟ้าสีเขียวที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคนในสังคม 1/2561 ขึ้น เพื่อหารือในประเด็นการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน เพื่อให้เกิดการประสานความมือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม


 
“จากข้อสรุปการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้มีการเริ่มปรับปรุงในบางส่วน ได้แก่ ถอดเสาโทรศัพท์ที่ตั้งกีดขวางทางเท้าออก พร้อมปรับสภาพพื้นผิวทางเดินที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ ให้มีสภาพราบเรียบไม่เป็นอันตรายต่อคนพิการและทุกคนที่สัญจรผ่าน และในอนาคตจะมีการแก้ไขทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 9 สถานี ให้มีความกว้างได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมต่อไป” นายสมคิด กล่าว
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28