อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คนทำงานด้าน'รังสี'ระวังไว้ พบเป็น'โรคมะเร็ง'ทุกกลุ่ม

แพทย์เผยอันตรายคนทำงานด้านรังสีทุกกลุ่ม เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง แม้พบไม่มากแต่อย่ามองข้าม ยึดหลักป้องกันช่วยลดความเสี่ยงลงได้ อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.48 น.


ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากรังสีแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะ “ด้านการแพทย์” ที่ใช้รังสีเอกซ์ในการตรวจวินิจฉัย การใช้เครื่องเร่งอนุภาคต่างๆ ในการรักษาโรคมะเร็ง ขณะที่รังสีไม่ได้มีเพียงประโยชน์เท่านั้น แต่ยังมีอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วย

โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ แล้วบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี จะมีโอกาสได้รับอันตรายจากรังสีในขณะปฏิบัติงานมากแค่ไหน??

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 10 ก.ค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การวิเคราะห์จากค่าปริมาณรังสีเฉลี่ยในกลุ่มบุคลากร จากนั้นนำมาประเมินอัตราการเกิด “โรคมะเร็ง” ซึ่งข้อมูลปริมาณรังสีบุคคลของปี 59-60 พบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจากการได้รับรังสีขณะปฏิบัติงาน แต่ไม่มากโดยในช่วง 2 ปีนี้ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ได้ประเมินค่าปริมาณรังสีบุคคล จำนวน 35,428 ราย จำแนกบุคลากรออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษา ทันตกรรม อุตสาหกรรม เวชศาสตร์นิวเคลียร์ วิจัย และรังสีรักษาเมื่อประเมินเป็นค่าอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง พบว่าอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสูงสุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับปริมาณรังสีเฉลี่ย 0.596 มิลลิซีเวิร์ต/ปี มีโอกาสเกิดมะเร็งจากการปฏิบัติงานที่ 3 คน/บุคลากร 1 แสนคน รองลงมา คือ กลุ่มรังสีร่วมรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งอัตราเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งที่ 2 คน/บุคลากร 1 แสนคน และน้อยที่สุด คือ กลุ่มรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาและวิจัย มีอัตราเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งที่ 1 คน/บุคลากร 1 แสนคน สรุปได้ว่าทุกกลุ่มมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจากการปฏิบัติงาน แต่อยู่ในปริมาณน้อย

นพ.สุขุม ให้ความรู้ว่า การได้รับรังสีสูงในขณะปฏิบัติงาน อาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ทำลายเซลล์อ่อนที่แบ่งตัวเร็วภายในร่างกาย เช่น ไขกระดูก หรือเกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกาย จนถึงเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เมื่อเกิดความเสียหายต่อโครโมโซม ดังนั้นหากติดอุปกรณ์วัดระดับรังสีบุคคล หรือการใช้เครื่องกำบังรังสี เพื่อกันรังสีที่จะได้รับให้มีระดับลดลง และการตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้เป็นมาตรการเบื้องต้น ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับรังสีในระดับสูงโดยไม่จำเป็น.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 235