อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

กฟภ.มุ่งมั่นพัฒนาคน-เทคโนโลยี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มุ่งพัฒนาความสามารถบุคลากรและการวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้า ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวินิชย์ ประธานมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟภ. กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่ง กฟภ. ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรก้าวเข้าสู่ยุค “PEA 4.0” ที่มุ่งมั่นพัฒนา กฟภ. ให้เป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)” และมุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่มีชื่อเสียง มีการดำเนินงานวิจัยในหลากหลายด้าน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ

กฟภ. ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับ ทีดีอาร์ไอ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและดำเนินงานวิจัยในด้านพลังงานไฟฟ้า นโยบายที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไฟฟ้าอย่างรุนแรง (Disruptive Technology) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของทั้งสององค์กรในการยกระดับของทั้งสององค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน และสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27