อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมหนองคาย

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จ.หนองคาย อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.


เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน (แลนด์มาร์คจังหวัดหนองคาย) ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหนองคาย การแสดงนาคาภิรมย์จากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม การเต้นบาสโลบ การจัดนิทรรศการและออกร้านค้าชุมชนที่น่าสนใจ เป็นต้นดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายปฏิรูปด้านสังคมได้กำหนดให้จัดกิจกรรม เมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกวัย (Social Smart City) โดยจัดทำกรอบแนวทาง การดำเนินงานเรื่อง “การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในฐานะเป็นภาคีเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสังคมและประเทศชาติตามเจตนารมณ์ ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนที่ตอบสนองตามความสนใจ และความต้องการของเด็กที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ'' การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดความรุนแรงในครอบครัว ป้องกันยาเสพติด นำสื่อสร้างสรรค์ ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมการออมทุกช่วงวัย และส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็กแรกเกิด  ขอชื่นชมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริม สนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนเหล่านี้อย่างดี อย่างต่อเนื่อง และขอให้สภาเด็กและเยาวชนทุกคน มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป "   นายสมคิด กล่าว อย่างไรตามก่อนเริ่มเปิดงาน ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยุติการใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน มีการแสดงเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าบ่อร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าบ่อ รวมถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชนมากมาย เพลิดเพลินกับการแสดงพื้นบ้านของสภาเด็กและเยาวชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26