อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ถนนเด็กเดิน นำสื่อสร้างสร้างสรรค์ ที่สกลนคร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดสกลนคร อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น.

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ลานสกลละเบ๋อ นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “งานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคมให้เป็นตัวอย่าง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร เด็กและเยาวชน ประชาชนและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน

นอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนอและแนะแนวอาชีพในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน การนำเสนอนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน อาทิ การแสดงนาฏการเผ่าไทภูพาน, การแสดงดนตรีสากล, การแสดงดนตรีในสวน เครือข่ายเพลง ดนตรี กวีศิลป์สกลนคร, การแสดงรำมวยโบราณ, การแสดงรำภูไทย 3 เผ่า, การแสดงโส้ทั่งบั้ง, การแสดงดนตรีพื้นเมือง, การแสดงเต้นเต่างอย และการแสดง DANCERCISEดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวว่า ปีนี้จะเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อนำเสนอผลงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ต่อต้านคอรัปชั่นและป้องกันยาเสพติด การติดตามดูแลครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    22%
  • ไม่เห็นด้วย
    78%

บอกต่อ : 28