อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ถนนเด็กเดิน @ สงขลา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงาน “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” ณ จังหวัดสงขลา จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.50 น.


รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ ในปี 2560ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่งเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่หลาดสองเล โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว  การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยภายในงานมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การผลิตสื่อสร้างสรรค์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และชุดการแสดงมโนราห์ ศาสตร์ศิลป์โนราห์บูชาครู โดย โรงเรียนแจ้งวิทยา, การแสดง ลิเกฮูลู โดยสภาเด็กและและเยาวชนอำเภอจะนะ, การแสดงหนังตะลุงคน โดยสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิ, การแสดงเสน่ห์สงขลา โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยา, และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา เป็นต้นดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นด้านการส่งเสริมพัฒนา และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นับตั้งแต่มี พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 โดยจังหวัดสงขลา ได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อำเภอตำบลเทศบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม

“ ขอชื่นชมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ สร้างความเข็มแข็งในชุมชน และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริม สนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้สภาเด็กและเยาวชนทุกคน มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ” ดร.สมคิด กล่าว. 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 116