อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

3หน่วยงานทำเอ็มโอยู ลด'ก๊าซเรือนกระจก'

3 หน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการสำหรับโครงการพัฒนาหลักสูตร และองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคการเกษตร อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 21.52 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการสำหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคการเกษตรทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการคำนวณ และกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ สำหรับการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินมาตรการในภาคการเกษตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สำหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น 1.มาตรการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยกรมวิชาการเกษตร 2.มาตรการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง โดยกรมการข้าว 3.มาตรการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียฟาร์มปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์


จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันดับที่ 22 (0.9%) ของโลก ส่วนอันดับที่ 1 คือประเทศจีน 19.1% อันดับที่ 2 สหรัฐอเมริกา 18.3% โดยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากภาคพลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม ป่าไมั และการเกษตร ซึ่งก๊าซเรือนกระจกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น เกิดภัยแล้งยาวนาน ฝนตกชุกเกินไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีฝน ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ทะเลมีความเป็นกรด และปะการังฟอกขาว เป็นต้น ทั้งนึ้เมื่อปี 59 ไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 12% (45ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ปี 60 ลดได้ 14% (52ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วนลง 20-25% ภายในปี 73

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18