อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มรภ.สงขลา

องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17.22 น.


เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กว่า 1,000 คน โดยมี นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายศิลป์ชัย รามมณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

ผศ.ดร.นิวัต เผยว่า สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ ได้แก่ 1.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 2.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 3.โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4.โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 5.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้

นอกจากนี้คณะทำงานผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการยังได้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิต และพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%