อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

"กรมชลประทาน''องค์กรอัจฉริยะสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

''กรมชลประทาน''องค์กรนำพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ควบคู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์ในการทำงานอย่างชัดเจนว่า กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 โดยมีพันธกิจคือ พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ"นอกจากมีบทบาทสำคัญในการเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ตลอดจนวางแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในทุกมิติ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาดูแลรับผิดชอบในลุ่มน้ำสาขาทั่วประเทศอย่างบูรณาการ ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้สามารถจัดหาน้ำได้เพียงพอกับความต้องการใช้เพิ่มทวีคูณขึ้นในทุก ๆ ปี '' นายทองเปลว กล่าว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ไม่สามารถที่จะช่วยการสร้างการรับรู้ การเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีได้
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการต่างๆรวมถึงการมีส่วนร่วมกับประชาชน และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ จากการสร้างอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ผลิตสื่อ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อบทบาทหน้าที่ของกรมชลประทาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ นำไปสู่การให้ความร่วมมือที่ดีต่อไปในปัจจุบันและอนาคต 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

บอกต่อ : 24