อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

"บางกอกโพสต์"ประกาศขายโรงพิมพ์-สนง.นำเงินชำระหนี้

บางกอกโพสต์ สุดยื้อตัดใจประกาศขายโรงพิมพ์-สำนักงาน เพื่อนำไปชำระหนี้ หลังต้องแบกการขาดทุนมาหลายปี จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 21.15 น.

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ ระบุถึง “การอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”

โดยหนังสือที่ส่งถึงตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทบางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ "จำหน่ายไป" ซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

(1) การขายสินทรัพย์ของศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์

(2) การขายสินทรัพย์ของอาคารสำนักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน

และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (3) การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ด้วยอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเสนอมติดังกล่าว เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รวมทั้งขออนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ลงนาม โดย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ส่วนในหนังสือที่แนบมาด้วยได้ระบุว่า บริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายหลังการทำรายการ บริษัทฯ คาดว่า จะดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนด โดยควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลและสื่อออนไลน์ สร้างรายได้จากแบรนด์ และมุ่งเน้นลูกค้าให้มากขึ้น

นอกจากนี้ การทำรายการจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริหาร โครงสร้างเงินทุน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างทันท่วงที, หนังสือระบุ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ซื้อตามข้อ 2 โดยผลสำเร็จของการ ทำรายการ”จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” แต่ละรายการเป็นอิสระต่อกัน ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ, บริษัทระบุ

โดยบริษัท ระบุว่า  ภายหลังการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงมีลักษณะการประกอบธุรกิจปกติเช่นเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง กษณะหรือนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ บริษัทฯ สามารถว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตหนังสือพิมพ์หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหากบริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมากเสมือนเป็น Cash Company แต่เงินดังกล่าวจะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจต่อไป

สำหรับศูนย์การพิมพ์บางนา ถูกระบุว่ามีมูลค่ารวมอยู่ในช่วงราคา 424.3 ถึง 509.5 ล้านบาท ส่วนอาคารสำนักงานคลองเตย มูลค่ารวม 1,175.0 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวม 1,599.3 ถึง 1,684.5 ล้านบาท โดยอ้างอิงตามราคาประเมิน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 32