อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

คอลัมน์'คนดีของสังคม'ปลื้ม รับรางวัล'คนดีศรีแผ่นดิน'

"สมเด็จพระวันรัต"มอบโล่เกียรติคุณโครงการ "คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 เผยทั่วประเทศคัดเหลือเพียง 160 คน จากหลากหลายอาชีพ โดยคอลัมน์ "คนดีของสังคม"เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์สามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ   อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 21.14 น.


เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กทม. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณโครงการ "คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล ประธานมูลนิธิ 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ กล่าวรายงาน มีผู้ได้รับรางวัล 160 คนจากทั่วประเทศหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกันทั้งนี้ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

1.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธีระ รามสูต อดีตรองปลัดสาธารณสุข และตำแหน่งอื่นๆ มากมาย 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต นักวิชาการ/ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 3.นายเพรียว ปุษยไพบูลย์ ประธานคณะกก.บริหาร บ.ยอดคุณ และกลุม บ.ในเครือ 4.ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และตำแหน่งอื่นๆ 5.นายวิรัตน์ จารุพูนผล ผู้พิพากษาศาลสมทบ จ.กาญจนบุรี 6.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธืการคณะรัฐมนตี 7.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด / ประธานคณะกรรมการอัยการ 8.นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา อดีตรองผู้ว่าการทรุงเทพมหานคร/รองประธานสภาสังคมฯ 9.พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ.วิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 10.นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก/อดีตผู้ว่าการประปา 11.นายพีรพัฒน์ ถิ่นสันติสุข กรรมการผู้จัดการ เอ็มไพร์ เทค จำกัด 12.คุณทัศนียา ลิ้มอุดมพร รองประธานฯบจก.ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป 13.คุณทิรารัตน์ หอพิบูลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอพบอน จำกัด 14.คุณศรีสุภรณ์ จารุพูนผล ร้านทองนิยมศิลป์ บ้านโป่ง/ผู้บริจาคเครื่องมือแพทย์ 15.นายวสันต์ ร่อนทองชัย กก.ผู้จัดการ บจก.ประจวบคีรีขนธ์ ปิโตรเลียม 16.นายแพทย์วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ แพทย์นักวิขาการด้านสูติฯ 17.ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกธ./วิจัยและส่งเสริมการแพทย์วิถีพุทธ 18.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช แพทย์ผู้ถวายรักษาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระวันรัต 19.รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข อดีตคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์/ สร้างสังคมด้วยดนตรี 20.นายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร กก.ผจก.โอเชี่ยน ชอปปิ้งมอลล์ ชุมพร 21.อาจารย์สุดจิต นิมิตกุล อดีตผู้ว่าฯและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย / ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา/ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง 23.นายสุทธิรักษ์ สุขธรรม สำนักพิมพ์ธรรมสภา 24.นางสาวเพ็ญศรี ศรีสุขใส ผู้นำชุมชนมหาสวัสดิ์ แกนนำชาวบ้าน 25.หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้แทนพระองค์ รัชการที่ 10 / ผู้กำกับภาพยนต์ 26.อาจารย์ฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ หมอลำ 27.อาจารย์วราคม แก้วพิกุล หมอสมุนไพรพื้นบ้าน 28.อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ 2536/และรางวัลอื่น ๆ 29.อาจารย์หนูสอน ประดับศรี พ่อครูหมอแคน อ.ศรีเชียงใหม่ 30.รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ประธานมูลนิธิพันดารา 31.ผศ. ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ พระสหายสมเด็จพระเทพฯ 32.ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 33.ดร.จันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย กก.ผจก. บริษัทลิกไนท์ ทัวร์ จำกัด /ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 34.นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 35.นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานกก.Eternal Energy / ผู้บริหารมูลนิธิพลังจิตตานุภาพ 36.ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้บริหารฯ มูลนิธิพลังจิตตานุภาพ 37.ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว ครูสอนเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบครูดี 38.คุณนพมาศ มโนลีหกุล ที่ปึกษามูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ/ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 39.พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) ประธานมูลนิธิวัดป่าแสงอรุณ/ พระสงฆ์นักพัฒนา 40.ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ ที่ปรึกษา มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ และนักวิชาการอิสระ 41.นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 42.พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี 43.พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 44.พระสิริจริยาลังการ (ดร.ชรัช อุชุจาโร) เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง 45.รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร อดีตรองอธิการฯมธ./ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 46.รศ.ดร.เภสัชกรหญิง อรุณพร อิฐรัตน์ ภาควิชาการแพทย์แผนไทย ม.ธรรมศาสตร์ 47.อาจารย์มานะ สุทนต์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์PGSเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 48.ผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ชัย ปาระโกน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติดอกคำ 49.คุณกัญญา อ่อนศรี กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จ.สุรินทร์ 50.ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย    51.คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ 52.คุณอัญชลี ชวนิชย์ อดีตผู้ว่ากฟผ./การนิคมฯและก.ก.บมจ.หลายแห่ง 53.ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ก.ก.ผอ.สำนักนโยบายฯมูลนิธิ มราเคิล ออฟ ไลฟ์ 54.คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์ หุ้นส่วนและที่ปรึกษา บจก.พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง 55.นายอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู 56.พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 57.พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และอื่น ๆ 58.คุณสาธิตา ชูติกาญจน์ ครูสมาธิสถาบัพลัจิตานุภาพ 59.นายสุรพล เลอวิศิษฎ์ รองประธานสมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ 60.คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด 61.อาจารย์อรรถการ ตฤษณารังสี คณะก.ก.สภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 62.คุณนิตยา ลักษณวิศิษฐ์ เจ้าของโรงงานน้ำพริกเผานิตยา /ผู้ก่อตั้งนิตยา ไก่ย่าง 63.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานก.ก.ที่ปรึกษาบริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 64.นายประเด็น สิงหภาณุพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์ 65.นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ รองประธานพว./อุปนายกสมาคมชาวใต้ 66.คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน รองประธานองค์กรสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ 67.คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ 68.คุณวิเชียร จึงเจริญพาณิชย์ ประธานบริษัท เส้นหมี่เหรียญทอง 69.คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์ รองประธานบริษัท เส้นหมี่เหรียญทอง 70.คุณเพ็ญทูล อยู่วิทยา ก.ก.กลุ่มบริษัทในเครือกระทิงแดงกว่า 10 แห่ง 71.คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกลุ่ม บริษัท ส.ขอนแก่น 72.นายสันทัด อุทัยรัฐนิธิกุล ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ 73.พลโท รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วีระ วงษ์สรรค์ ประธานกก.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 74.ดร.สุภัทร จำปาทอง อดีตเลขาธิการ กกอ./ ปัจจุบันเลขาธิการสภาการศึกษา75.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร ภาคพิเศษนิด้า ประธานมูลนิธิ 2 มูลนิธิ 76.คุณสุพัตรา คูวณิชกุล พยาบาลจิตอาสาคนไข้ติดเตียง 77.ศาสตราภิชาน ดร.สมพร แสงชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นิด้า/ ผู้อนุรักษ์มวยไทยโบราณดีเด่น 78.พันเอก ปิยะชาติ ประสานนาม พ่อ ของชาวดอย/ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสัสดี 79.อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ม.รามคำแหง 80.คุณวิรัต แก้วจังหวัด พยาบาลจิตอาสา รพ.หาดใหญ่/ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 81.นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย 82.ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 83.คุณปรีญาณี กองบุญมา ผู้บริหาร บจก.นานมี 84.นางธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล พยาบาลเกษียณจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี 85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 86.รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์ 87.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าฯเชียงราย/ ปัจจุบันผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง 88.พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้การกองปราบ / มือปราบสายธรรมะ 89.ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 90.อาจารย์ ดร.จุมพล ไชยวงศ์ ประธานสมาคมผู้ผลิตพืชอาหารปลอดภัย เชียงใหม่ 91.อาจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร ที่ปรึกษามูลนิธิ 92.นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ /ประธานมูลนิธิคนดี 93.คุณกัลยา บัวเพ็ชร พยาบาลไร้หมวก ผู้ป่วยติดเตียง 94.แพทย์แผนไทย ภพ รักษาพุทธ แพทย์แผนโบราณ จิตอาสา 95.พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม 96.นายวัชระ เกตุชู NGOs จ.นครศรีธรรมราช 97.ดาบตำรวจ คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 98.ดร.ณรงค์ โชควัฒนา นักการศึกษาและนักธุรกิจในเครือสหพัฒน์ ที่มีคุณธรรม 99.แม่ชีนิภาวัลย์ เจริญกูล สำนักแม่ชี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 100.อาจารย์ศิริพงษ์ โทหนองตอ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมป่าครอบครัว บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    101.ดร.พรอุดม ลดหวั่น ประธาน ชมรมเกษตรสมุนไพรและเภสัชกรแพทย์แผนไท 102.คุณมนรัตน์ สารภาพ ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี / ศ.การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 103.ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิ/ อดีต.รมช.ช่วยกระทรวงเกษตรฯ 104.ผู้ใหญ่บ้าน อุบลรัตน์ ทองคง ผู้ใหญ่บ้านหญิง บ้านทะเลโมง ผู้นำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 105.นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา คอลัมน์ คนดีของสังคม เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ 106.คุณสรัลพร ทองสุโชติ ผู้สอบบัญชี มูลนิธิ 107.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย นักวิชาการผู้อุทิศให้กับการศึกษา 108.สามเณรโดนี่ จันทร์ดี สามเณร 8 ประโยค วัดโคกเปรี้ยวที่ช่วยเหลือสังคมและภิกษุ 109.ศ.เกียรติคุณ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 110.นายโสภณ สุภาพงษ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 111.พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี) รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี/พระนักพัฒนา/อบรมยุวมัคคุเทศ/ 112.อาจารย์นิพนธ์ เจียมสมบัติ ช่างไม้จิตอาสาผู้ยิ่งใหญ่ 113.พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้อบรมและดูแลหนังใหญ่ 114.อาจารย์ ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรไทยระดับโลก/ผู้ปั้นพระรูป ร.9115.พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร พระนักพัฒนาเพื่อสังคม วัดดงละคร นครนายก 116.อาจารย์บุญชู จันทรบุตร แพทย์แผนไทยล้านนา/สอนฟรีเพื่อรักษามรดก/ เชียงใหม่ 117.อาจารย์ทองดี โพธิยอง ศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 118.นายกฤติน พิมพ์โมกข์ ผู้ประสานงานโครงการตู้แช่พลังแสงอาทิตย์เพื่อรร.ตชด. 119.นายวรเชษฐ์ เอมเปีย อดีตนักดนตรี สมายบัฟฟาโล่ เศรษฐกิจพอเพียง 120.นายชาญชัย วิสิฐกมลวณิช ผู้บริจาคกล้องผ่าตัดตา รพ.ฉะเชิงเทรา 121.อาจารย์ชุมพล เยาวละออ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ จ.ชุมพร 122.คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 123.พว. มณิศราโฮ่บรรเทา ทีมจิตอาสาใต้ร่มบารมี/ พยาบาลโรงพยาบาลนครนายก 124.นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ แพทย์ที่มากกว่าแพทย์/ผอ.รพ.อุ้มผาง  125.พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม (วิเชียร กฺลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล รองเจ้าคณะอำเภอพาน 126.เด็กหญิงกานต์พิชชา จินแส ดญ.หน่วยกู้ภัย ต้นแบบเด็ก 127.ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ตต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 128.อาจารย์สุภา ใยเมือง โครงการสวนผักคนเมือง 129.ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาและพระพุทธศาสนา 130.อาจารย์อินสอน สุริยงค์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแม่ออน เชียงใหม่ 131.คุณแม่ชีอำพัน เนตรวงษ์ (คุณแม่ใหญ่) สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดย่านขาด จ.พิษณุโลก 132.ดร.สิปนนท์ มั่งอะนะ ผอ.รร.ท่านผู้หญิงฯ รร.ชาวดอย 133.คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน 134.อาจารย์อ๋า พรมไธสง ปราชญ์ชาวบ้าน/จากตังเกขี้เมาสู่เกษตรกรต้นแบบ จ.ระยอง 135.สัตวแพทย์หญิงลาดทองแท้ มีพันธุ์ ควาญช้างหญิง วังช้างอยุธยาแลเพนียด 136.อาจารย์วิษณุ ผดุงศิลป์ ทายาทครูทำหัวโขน อ่างทอง/ สอนทำหัวโขน 137.ร้อยตำรวจเอกหญิง สินีนาถ คงพุทธ นายทหารหญิง ตชด.ภาคใต้ที่มุ่งมั่นทำความดี 138.นางสาวศิริวรรณ ศรีเงิน การท่องเที่ยวของชุมชน บ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ 139.คุณเกศรา มัญชุศรี อดีต ผจก.ตลาดหลักทรัพย์แห่งปทท.ผู้ปิดทองหลังพระ 140.นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช ผู้ก่อตั้งโครงการ ๙ ต่อ Before After 141.ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ นักธุรกิจและผู้เสียสละทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 142.อาจารย์สมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติและตำแหน่งอื่นๆ 143.ว่าที่ร้อยเอก ศิริพงษ์ สนานคุณ จิตอาสาและผู้ให้บริการประชาชนด้วยใต /รอง ผอ.กองฯ 144.พลตรี ดร.สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา ก.ก.บริหารสมาคมนักวิจัยแห่งปทท./รายการคิดเพื่อชาติ 145.นายกุลกุมุท สิงหรา อดีตเอกอัคราทูตประจำกรุงโซล 146.นายสมบัติ แซ่เบ้ อาจารย์ราชมงคลและจิตอาสาทุกกิจกรรมเพื่อสังคม147.คุณกัญชนก บางท่าไม้ อดีตนายกสโมสรโรตารี สนามจันทร์ / ผู้นำชุมชน 148.คุณกาญจนา เติมประยูร จิตอาสาและกรรมการสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ห่ง ปทท. 149.คุณสุชาดา พากเพียรกิจวัฒนา จิตอาสาและกรรมการสมาคมผู้บริโภคแห่งประเทศไทย 150.คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ จิตอาสาและกรรมการสมาคมผู้บริโภคแห่งประเทศไทย 151.อาจารย์ประทุม กายสิทธิ์ ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ 152.คุณหัตถยา บำรุงสุข นักกีฬาดีเด่น ต้นแบบเยาวชน 153.นายประสพสุข รัตน์ใหม่ นายช่างสิบหมู่ ผู้ถวายงานพระบรรศพ ร.9 154.อาจารย์สด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา/ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินฯ 155.นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี 156.คุณชลลดา เมฆราตรี ศิลปินผู้สร้างมูลนิธิเพื่อสัตว์ 157.คุณปริศญา คูหามุข กุลสตรีมารยาทงาม กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2559 158.นายกรกันต์ สุทธิโกเศศ ศิลปินเพื่อสังคม 159.นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้ผลิตรายการเพื่อสังคม และ 160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 195