อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ปัตตานีปิดเมืองห้ามเข้า-ออก หลังมีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม4ราย

ผวจ.ปัตตานีสั่งปิดเมืองห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัด หลังพบมีผู้ป่วยโควิด-19เพิ่มเป็น 33 ราย เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 12.20 น.

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โควิด 19 ใน จ.ปัตตานีอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วงมาก หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จากเมื่อวานนี้ ( 27 มี.ค.) 29 ราย ทำให้ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อร่วม 33 ราย ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ประกาศให้จ.ปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด - 19 ทั้งพื้นที่ จ.ปัตตานีให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า - ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี อันเนื่องมาจาก เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด - 19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค -บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด2.ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า - ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539


 
3.หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 28  มีนาคม  2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการตั้งจุดตรวจวันนี้ทำให้เจ้าหน้าทหาร ตำรวด และอส. ได้มีการตั้งด่านอย่างเข้มงวดในการเฝ้าระวังและไม่อนุญาตให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือออกในจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้บริเวณด่านก่อนเข้ามายังเทศบาลเมืองปัตตานีทำให้มีรถติดยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแสกนประชาชนทุกคนที่ผ่านเข้าด่านดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17