อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

'สุรินทร์'ห้ามรถขนแรงงานต่างด้าวเข้าจังหวัด สกัดโควิด!

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่ ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12.06 น.


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ออกหนังสือประกาศคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระบุว่า ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางการเข้า - ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การนำเข้า - ส่งออกของตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

จากการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ รายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากโดยสารรถตู้ และรถโดยสารประจำทาง รถยนต์และรถโดยสารส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เส้นทางจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำหรับการเดินทางกลับประเทศ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวตกค้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และระงับการเดินรถ ดังนี้

1. ห้ามรถตู้ รถโดยสารสาธารณะทุกหมวด ทุกประเภทการขนส่ง บรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2. ห้ามรถตู้โดยสารส่วนบุคคลและหรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวทุกกรณีเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17