อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

'สมุทรปราการ'ห้ามขายเหล้าถึง20 เม.ย.ลดระบาดโควิด

"สมุทรปราการ" ร่อนหนังสือสั่งปิดสถานที่จำหน่ายสุราทุกประเภท เริ่ม 11 เม.ย. ถึง 20 เม.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 16.22 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จังหวัดสมุทรปราการ ได้เผยแพร่หนังสือคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย มีคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563  โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าวโดยสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันพบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ข้อ 7 (1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 จนวันที่ 20 เมษายน 2563 ดังนี้

ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่1 และประเภทที่2 ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น