อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดตาราง'เรียนออนไลน์' ใน1วันเรียนวิชาอะไรกันบ้าง!!

“เดลินิวส์ออนไลน์” ชวนส่องตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนแต่ละระดับ ใน 1 วันเรียนวิชาอะไรกันบ้าง ทั้งวิชาพื้นฐาน และสอดแทรกความรู้เพิ่มเติม จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.50 น.


เริ่มแล้ววันแรก!! สำหรับการเรียนออนไลน์ที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทางไกลและออนไลน์ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผ่าน 6 ช่องทางการรับชม ได้แก่ ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม และ แอปพลิเคชั่น DLTV ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และ Youtube 

ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนทางไกล “DLTV” ซึ่งมีทั้งชมผ่านทีวีดาวเทียมในช่อง DLTV 1 - DLTV 15 (หรือช่อง 186-200 ของดาวเทียมจานทึบ) และผ่านแอพพลิเคชัน DLTV ก็มีให้โหลดแอพฯ เพื่อเรียนผ่านออนไลน์ได้เช่นกันนั้นวันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” เลยอยากชวนทุกคนมาส่องตารางของเด็กๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น ว่าภายใน 1 วัน เรียนวิชาอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ตามมาดูกันเลย (อ้างอิงวันที่ 19 พ.ค. 2563)

1.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV10 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ (1) Rama Idol จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์ พลเมืองเด็ก เป็นต้น2.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV11 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่2 เรื่อง ปฐมนิเทศ (2) Healthy Living, Work with a Healthy Life, Nous Space เป็นต้น3.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV12 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่3 เรื่อง ปฐมนิเทศ (2) ธรรมดี...ได้ดี Easy Life ทำดี ทำง่าย, แค่ใจอยากทำ, เงินทองต้องวางแผน, บุคคลต้นแบบ 2 เป็นต้น4.ระดับประถมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV1 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ค11101คณิตศาสตร์ 1 ท11101 ภาษาไทย 1 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 และมีช่วงเวลาพักเที่ยง 12.00 น. พร้อมกลับมาเรียนอีกครั้งช่วง 13.00 น. ซึ่งเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง5.ระดับประถมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV2 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ2) ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา และกลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.) เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง


​​​​​​
6.ระดับประถมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV3 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ท13101 ภาษาไทย 3 เรื่อง โรงเรียนของเรา 2 ว13101 วิทยาศาสตร์3 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ ครอบครัวสัตว์ ค13101 คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 และกลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง


​​​​​​
7.ระดับประถมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV4 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ค14101 คณิตศาสตร์ 4 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000
ท14101 ภาษาไทย 4 เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) เรื่อง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต บ้านงามตา – มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น และกลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ 2 และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง8.ระดับประถมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV5 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การค้นหาข้อมูล ค15101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
ท15101 ภาษาไทย 5 เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ และกลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง


​​​​​​
9.ระดับประถมศึกษาปีที่6 ช่อง DLTV6 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ท16101 ภาษาไทย 6 เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ร่างกายของมนุษย์ การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ และกลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง10.ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV7 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง การปฐมนิเทศและการสังคายนา ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง บทอาขยาน ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ว21103 เทคโนโลยี ม.1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1) ว21103 เทคโนโลยี ม.1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2) และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง11.ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV8 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Telling the time in American English & British English ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1) ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว และ ศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรม และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง12.ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV9 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ 1 ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ 2 และ พ23101 สุขศึกษา ม.3 เรื่อง การปฐมนิเทศ และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง13.ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV13 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์(ชีวภาพ) สังคมศึกษา และเสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง14.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV14 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์(กายภาพ) สังคมศึกษา และเสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง15.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV15 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์(โลกและอวกาศ) สังคมศึกษา และเสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากทราบตารางเรียนออนไลน์แบบเต็มของนักเรียนแตละระดับชั้น สามารถเข้ามาดูกันได้ที่... (คลิกเลย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น