อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

เปิด'ตารางเรียนออนไลน์'DLTV 'อนุบาล-ม.6'วันที่25พ.ค.

“เดลินิวส์ออนไลน์” ชวนส่องตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น วันที่ 25พ.ค. 2563 นี้! จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.15 น.


“เดลินิวส์ออนไลน์” ชวนทุกคนมาส่องตารางของเด็กๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ว่าภายใน 1 วัน เรียนวิชาอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ตามมาดูกันเลย

1.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV10 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา (3), พลเมืองเด็ก, Happy Parenting, Rama Kid D, Rama Teen Share เป็นต้น2.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV11 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา (1), อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา (1), อยู่เป็นลืมป่วย,Rama Square, เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2 เป็นต้น3.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV12 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของเรา (1), อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของเรา (2), พุทธธรรมนำปัญญา, เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 1, Work Heart ออกกำลังใจ เป็นต้น4.ระดับประถมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV1 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง Know about me, ภาษาไทย 1 เรื่อง วันเปิดเรียน 2, คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก 1 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง5.ระดับประถมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV2 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3), คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200, ภาษาไทย 2 เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ, ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง Know About Me, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง


​​​​​​
6.ระดับประถมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV3 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย,  ภาษาไทย 3 เรื่อง วันเปิดเทอม 2, ภาษาอังกฤษ 3 เรื่อง Parts of Your Body, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน), กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ – ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง7.ระดับประถมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV4 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา, ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง We love and Care, วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ), กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์, กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 2 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง8.ระดับประถมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV5 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน, วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3), ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตซื้อสินค้าและ บริการ, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน - ของใช้ส่วนตัว – การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง9.ระดับประถมศึกษาปีที่6 ช่อง DLTV6 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ, ภาษาไทย 6 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1), ภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง Fun Activities, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2), กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (2) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง10.ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV7 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ, คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ, ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง My best friend, ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบศักราช และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง11.ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV8 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง What time do you get up?, วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย (2), ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง12.ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV9 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล, ภาษาไทย ม.3 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1), คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง13.ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV13 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ต, คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แนะนำบทเรียน ความหมายเซต, เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ, เสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง14.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV14 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา (1), คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง, เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหา, เสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง15.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV15 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต, คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สถิติ - บทนำเกี่ยวกับสถิติ, เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐานในการสื่อสาร, เสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากทราบตารางเรียนออนไลน์แบบเต็มของนักเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเข้ามาดูกันได้ที่... (คลิกเลย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    56%
  • ไม่เห็นด้วย
    44%