อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

'ออมสิน-ธ.ก.ส'ยังให้สิทธิ์กู้ฉุกเฉิน เช็กขั้นตอนลงทะเบียนก่อนเต็ม!

สินเชื่อฉุกเฉินธนาคาร ออมสิน สำหรับอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์ ด้าน ธ.ก.ส. เงินกู้สำหรับเกษตรกร ยังเปิดให้ยื่นกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 63 จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.09 น.


หลังจากที่ "ธนาคารออมสิน" ออกสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งสินเชื่อทั้ง 2 โครงการได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจนวงเงินในการขอกู้ยืมเต็มไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 63 

แต่อย่างไรก็ตาม " สินเชื่อฉุกเฉิน" สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ยังเหลือวงเงินกู้อยู่ โดยธนาคารออมสินยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท


สำหรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท 
คุณสมบัติผู้กู้ 
- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

วิธีการรับเงินกู้ 
เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

 เอกสารใช้ในการขอกู้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 เงื่อนไขสินเชื่อ 
- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ขั้นตอนการขอกู้ ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดขั้นตอนที่ 3: รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 4: ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS
ขั้นตอนที่ 6: ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM

ด้าน โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ของ ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 บาท สำหรับเกษตรกร ยังเหลือสิทธิ์ เปิดให้ยื่นกู้ได้ถึง 31 ธ.ค. 63

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กู้เงิน ธ.ก.ส.) มีรายละเอียด ดังนี้
- วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน

- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้วขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%