อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"บิ๊กแป๊ะ"สั่งช่วยครอบครัวสีกากี งด.ถูกหักไม่ถึง5พันบ.

ผบ.ตร. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบ "โควิด-19" หลังถูกหักจ่ายเงินกู้สหกรณ์และธุรกรรมการเงินอื่นๆ จนเงินเดือนเหลือไม่ถึง 5,000 บาท ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 18.08 น.


เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีบันทึกข้อความที่ 0009.33/1496 ลง 1 มิ.ย.2563 ถึง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัดสง.ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ ใจความระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ตร.พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จึงให้ท่านสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ดำเนินการตรวจสอบ ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มียอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ดังนี้

1.กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เช่น จัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ จัดโครงการตู้ปันสุข เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน ผบก.สก.) ทราบ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 เพื่อ ตร. จะได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับข้าราชการตำรวจที่มียอดเงินเดือนเหลือไม่ถึง 5,000 บาท นั้นส่วนใหญ่จะไปกู้เงินสหกรณ์ฯ หรือ ทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ เมื่อเงินเดือนออกก็จะถูกหักไปโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวดังกล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%