อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

รู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(3)

9 ปี กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้กำกับ กกพ. ช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มากกว่า 56,000 โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้าใจที่ดี ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาพลังงานของประเทศได้ อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.


ไฟฟ้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต ทุกคนต้องการไฟฟ้า แถมความต้องการยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆในทุก ๆ ปี แน่นอนที่สุดว่าเมื่อความต้องการไฟฟ้ามีเพิ่ม กำลังผลิตก็ต้องเพิ่มตามด้วย แต่การจะมีพื้นที่โรงไฟฟ้าได้ ประชาชน และชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้าเหล่านั้น คือคนสำคัญ ที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจ ซึ่งทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มองว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าได้ จากความเสียสละของชุมชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” 

กองทุนนี้เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้ ผู้ผลิตไฟฟ้าโรง ทุกขนาด ทุกกำลังการผลิต ทั้งของรัฐ และเอกชน ส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้เป้าหมาย คือ การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานของชาติให้เกิดความยั่งยืน 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(3) คือ กองทุนที่เปิดโอกาสให้มีประชาชน และชุมชน รอบโรงไฟฟ้า สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองได้เป็นพิเศษ โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และการพัฒนาพลังงานชุมชน เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาในพื้นที่ผ่านระบบงบประมาณแผ่นดินตามปกติอีกแรงหนึ่ง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การกำกับ ดูแลของ กกพ. ก็มีการสนับสนุนการทำโครงการไปแล้วมากกว่า 57,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาทแล้ว ภายใต้การกำกับ ดูแล ระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งในและมีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันนำเสนอ และตรวจสอบการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการกับท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรในชุมชน สถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวอย่างผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สุด อาทิ โครงการด้านสุขภาพ คือการสร้างระบบสาธารณสุข หรืออนามัยประจำชุมชน จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ หรือ ด้านอาชีพ มีการสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนาอาชีพชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่ หรือโครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต เช่น การสร้างศูนย์สุขภาพ หรือลานกีฬาให้กับเยาวชน การสร้างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ เป็นต้น

ภาพที่เกิดขึ้นจริงของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในวันนี้ คือมีระบบการสนับสนุนการประกันสุขภาพของคนในชุมชน หลายแห่งมีทุนการศึกษาให้เรียนฟรี ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา และยกระดับสินค้าเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก ล้วนเป็นผลมาจากจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) โดยที่คนในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าสามารถคัดเลือกผู้แทนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เข้ามาขับเคลื่อน ฟื้นฟูท้องถิ่นให้มีระบบการบริหารที่ โปร่งใส พัฒนาศักยภาพชุมชน และเสริมสร้างระบบสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่
 
เป้าหมายสำคัญหลังจากนี้ ที่ กกพ.จะดำเนินการต่อไป คือ ความพยายามในการพัฒนา ขยายผล และต่อยอดโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า และประสิทธิภาพการใช้เงินให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และทำให้ พี่ น้อง ประชาชน ทั้งในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ และพี่ น้อง ประชาชน นอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ได้มีความเข้าใจที่ดี อย่างถูกต้องได้ว่า ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาพลังงานของประเทศได้อย่างเป็นสุข
มิใช่เพียงแค่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั่วไปเท่านั้น ตอนต่อไปเราจะไปติดตามกันว่า “บทบาท ภารกิจ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97(3)  ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเยียวยาแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์เฉพาะหน้า ทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือภัยแล้งที่ กองทุนนี้สามารถยื่นมือเขาไปช่วยประชาชนได้ทันที

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14