อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

รองอธิบดี สถ.ชู 4 อปท.ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชู 4 อปท. ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 18.32 น.


เมื่อวันพุธที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “นวัตกรรมรากฐานพัฒนายั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก” (Innovation for Sustainable Development to Global Goal) โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ผศ. ดร. สุจิณณา กรรณสูต อุปนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและผู้พัฒนาระบบ OP และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับฟังการเสวนา ประกอบด้วย นักวิชาการ, นักศึกษา, ผู้ประกอบการเอกชน, เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกว่า 100 คนรองอธิบดี สถ. ได้ย้ำถึงบทบาทและการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาทิ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and Economic Growth) โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Airbnb ฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นการสร้างประโยชน์เชิงบวกสู่การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย ช่วยประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และกระจายรายได้นอกแหล่งท่องเที่ยวเมืองใหญ่อีกด้วย แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ผ่านการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้เรื่องน้ำเสีย เป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) จำนวน 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัยติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน, อปท. จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่, จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน และจำนวนกิจกรรมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โอกาสนี้ รองอธิบดี สถ. ได้นำเสนอถึง อปท. ต้นแบบ จำนวน 4 แห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) โดยเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี, โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน โดยเทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู, ชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี และ โครงการการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ นวัตกรรม “นักบริบาลชุมชน (การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ) และโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 3 ดี 4 เสา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชม รับฟังการถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบูรณาการริ่เริ่มสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตัวเองได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16