อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

เปิดพิกัด"จุดฉีดวัคซีนโควิด" ทั่วไทยมีที่ไหนบ้าง?(1)

เช็กครบจบในที่เดียว! จุดฉีดวัคซีน "โควิด-19" ทั่วประเทศไทย มีที่ไหนกันบ้าง มาเช็กกันได้เลย! เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 14.18 น.


ยังคงเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติตอนนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ นอกจากการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยได้ฉีดอย่างทั่วถึงเร็วที่สุดตามความสมัครใจ "เดลินิวส์" จึงขอรวบรวมจุดฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชน ทั่วไทยประเทศไทยไว้ทั้งหมดดังนี้ 

สำหรับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศไทยมีทั้งหมดดังนี้
ภาคเหนือ
เชียงราย  0-5391-0300 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช, โรงพยาบาลเวียงชัย, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ, โรงพยาบาลเทิง, โรงพยาบาลพาน, โรงพยาบาลป่าแดด, โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลเชียงแสน, โรงพยาบาลแม่สาย, โรงพยาบาลแม่สรวย, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า, โรงพยาบาลพญาเม็งราย, โรงพยาบาลเวียงแก่น, โรงพยาบาลขุนตาล, โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง, โรงพยาบาลแม่ลาว, โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง, โรงพยาบาลดอยหลวง

เชียงใหม่  0-5321-1048
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ 2, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาท, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก), โรงพยาบาลค่ายกาวิละ, โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค, โรงพยาบาลราชเวช, โรงพยาบาลลานนา, โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ, โรงพยาบาลฮอสพิทอล, โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่, โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล, โรงพยาบาลเทพปัญญา, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาล
เอ็มทีอินเตอร์เมด 

น่าน  0-5460-0070
โรงพยาบาลน่าน, โรงพยาบาลแม่จริม, โรงพยาบาลบ้านหลวง, โรงพยาบาลนาน้อย, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว, โรงพยาบาลท่าวังผา, โรงพยาบาลเวียงสา, โรงพยาบาลทุ่งช้าง, โรงพยาบาลเชียงกลาง, โรงพยาบาลนาหมื่น, โรงพยาบาลสันติสุข, โรงพยาบาลบ่อเกลือ, โรงพยาบาลสองแคว, โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์, โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

พะเยา  0-5440-9132
โรงพยาบาลแม่ใจ, ศาลาประชาคม จ.พะเยา ในศูนย์ราชการ, วิทยาลัยพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลพะเยาราม, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช, โรงพยาบาลเชียงคำ, โรงพยาบาลปง, โรงพยาบาลเชียงม่วน, โรงพยาบาลดอกคำใต้, โรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลภูกามยาว

แพร่  0-5452-0779
โรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลร้องกวาง, โรงพยาบาลลอง, โรงพยาบาลสูงเม่น, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย, โรงพยาบาลสอง, โรงพยาบาลวังชิ้น, โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 

แม่ฮ่องสอน  0-5361-1281
โรงยิมการกีฬาแห่งประเทศไทย อ.เมือง, โรงพยาบาลแม่สะเรียง, โรงพยาบาลปาย, โรงพยาบาลขุนยวม, โรงพยาบาลแม่ลาน้อย, โรงพยาบาลปางมะผ้า, โรงพยาบาลสบเมย

ลำปาง  0-5422-7526
โรงพยาบาลลำปาง, โรงพยาบาลแม่เมาะ, โรงพยาบาลเกาะคา, โรงพยาบาลเสริมงาม, โรงพยาบาลงาว, โรงพยาบาลแจ้ห่ม, โรงพยาบาลวังเหนือ, โรงพยาบาลเถิน, โรงพยาบาลแม่พริก, โรงพยาบาลแม่ทะ, โรงพยาบาลสบปราบ, โรงพยาบาลห้างฉัตร, โรงพยาบาลเมืองปาน

ลำพูน  0-5309-3725
โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลแม่ทา, โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง, โรงพยาบาลลี้, โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง, โรงพยาบาลป่าซาง, โรงพยาบาลบ้านธิ, โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

อุตรดิตถ์  0-5541-4484
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก, โรงพยาบาลตรอน, โรงพยาบาลท่าปลา, โรงพยาบาลน้ำปาด, โรงพยาบาลฟากท่า, โรงพยาบาลบ้านโคก, โรงพยาบาลพิชัย, โรงพยาบาลลับแล, โรงพยาบาลทองแสนขัน 


............................................................................................................    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์  0-4301-9760
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลนามน, โรงพยาบาลกมลาไสย, โรงพยาบาลร่องคำ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์, โรงพยาบาลเขาวง, โรงพยาบาลยางตลาด, โรงพยาบาลห้วยเม็ก, โรงพยาบาลสหัสขันธ์, โรงพยาบาลคำม่วง, โรงพยาบาลท่าคันโท, โรงพยาบาลหนองกุงศรี, โรงพยาบาลสมเด็จ, โรงพยาบาลห้วยผึ้ง, โรงพยาบาลสามชัย, โรงพยาบาลนาคู, โรงพยาบาลดอนจาน, โรงพยาบาลฆ้องชัย 

ขอนแก่น  0-4322-1125
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาฯ มข., เซ็นทรัลพลาซา, โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลบ้านฝาง, โรงพยาบาลพระยืน, โรงพยาบาลหนองเรือ, โรงพยาบาลชุมแพ, โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลน้ำพอง, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลเปือยน้อย, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลแวงใหญ่, โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลภูเวียง, โรงพยาบาลมัญจาคีรี, โรงพยาบาลชนบท, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลภูผาม่าน, โรงพยาบาลซำสูง, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลหนองนาคำ, โรงพยาบาลสิรินธร บ้านแฮด, โรงพยาบาลโนนศิลา 

ชัยภูมิ  0-4481-1691
โรงพยาบาลชัยภูมิ, โรงพยาบาลบ้านเขว้า, โรงพยาบาลคอนสวรรค์, โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์, โรงพยาบาลหนองบัวแดง, โรงพยาบาลจัตุรัส, โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์, โรงพยาบาลหนองบัวระเหว, โรงพยาบาลเทพสถิต, โรงพยาบาลภูเขียว, โรงพยาบาลบ้านแท่น, โรงพยาบาลแก้งคร้อ, โรงพยาบาลคอนสาร, โรงพยาบาลภักดีชุมพล, โรงพยาบาลเนินสง่า 

นครพนม  08-2849-8155
โรงพยาบาลนครพนม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, โรงพยาบาลท่าอุเทน, โรงพยาบาลโพนสวรรค์, โรงพยาบาลศรีสงคราม, โรงพยาบาลนาหว้า, โรงพยาบาลนาทม, โรงพยาบาลบ้านแพง, โรงพยาบาลเรณูนคร, โรงพยาบาลปลาปาก, โรงพยาบาลวังยาง, โรงพยาบาลนาแก

นครราชสีมา  08-1265-5604
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา, เดอะมอลล์นครราชสีมา, เซ็นทรัลนครราชสีมา, โรงพยาบาลครบุรี, โรงพยาบาลเสิงสาง, โรงพยาบาลคง, โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม, โรงพยาบาลจักราช, โรงพยาบาลโชคชัย, โรงพยาบาลด่านขุนทด, โรงพยาบาลโนนไทย, โรงพยาบาลโนนสูง, โรงพยาบาลขามสะแกแสง, โรงพยาบาลบัวใหญ่, โรงพยาบาลประทาย, โรงพยาบาลปักธงชัย, โรงพยาบาลพิมาย, โรงพยาบาลห้วยแถลง, โรงพยาบาลชุมพวง, โรงพยาบาลสูงเนิน, โรงพยาบาลขามทะเลสอ, โรงพยาบาลสีคิ้ว, โรงพยาบาลปากช่องนานา, โรงพยาบาลหนองบุญมาก, โรงพยาบาลแก้งสนามนาง, โรงพยาบาลโนนแดง, โรงพยาบาลวังน้ำเขียว, โรงพยาบาลเทพารักษ์, โรงพยาบาลเมืองยาง, โรงพยาบาลพระทองคำ, โรงพยาบาลลำทะเมนชัย, โรงพยาบาลบัวลาย, โรงพยาบาลสีดา บึงกาฬ  06-1205-3743
ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ, ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน อ.เซกา, โรงพยาบาลปากคาด, โรงพยาบาลบึงโขงหลง, โรงพยาบาลโซ่พิสัย, โรงพยาบาลศรีวิไล, โรงพยาบาลบุ่งคล้า, เทศบาลดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ 

บุรีรัมย์  0-4461-1562
สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต/ช้างอารีนา, โดมเทศบาลเมืองนางรอง, โรงพยาบาลประโคนชัย, ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ, โรงพยาบาลสตึก, ห้องประชุมใหญ่ อ.กระสัง, ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด, ศาลาประชาคมอำเภอหนองกี่, ศาลาประชาคมอำเภอละหานทราย, หอประชุมที่ว่าการอำเภอคูเมือง, โรงพยาบาลพุทไธสง, หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอปะคำ, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์, โรงพยาบาลพลับพลาชัย, โดมที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์, โรงพยาบาลห้วยราช, ศาลาประชาคมอำเภอโนนสุวรรณ, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, โรงพยาบาลโนนดินแดง, โรงพยาบาลบ้านด่าน, โรงพยาบาลแคนดง, โดมเทศบาลตำบลพนมรุ้ง, ห้องประชุมเทศบาลตำบลชำนิ 

มหาสารคาม 09-5180-7712
โรงพยาบาลกันทรวิชัย, โรงพยาบาลเชียงยืน, โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย, โรงพยาบาลนาดูน, โรงพยาบาลนาเชือก, โรงพยาบาลชื่นชม, โรงพยาบาลบรบือ, โรงพยาบาลแกดำ, โรงพยาบาลยางสีสุราช, โรงพยาบาลวาปีปทุม, โรงพยาบาลโกสุมพิสัย, โรงพยาบาลกุดรัง 

มุกดาหาร  0-4261-1285
โรงพยาบาลมุกดาหาร, โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย, โรงพยาบาลดอนตาล, โรงพยาบาลดงหลวง, โรงพยาบาลคำชะอี, โรงพยาบาล
หว้านใหญ่, โรงพยาบาลหนองสูง 

ยโสธร  0-4571-2233
หอประชุมศูนย์โอทอป สวนพญาแถน, โรงพยาบาลทรายมูล, หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม, หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว, โรงพยาบาลป่าติ้ว, หอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย, หอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง, หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเลิงนกทา, โรงพยาบาลไทยเจริญ 

ร้อยเอ็ด  0-4351-1233
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลจุรีเวช, โรงพยาบาลศรีสมเด็จ, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, โรงพยาบาลเกษตรวิสัย, โรงพยาบาลเชียงขวัญ, โรงพยาบาลจังหาร, โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน, โรงพยาบาลโพธิ์ชัย, โรงพยาบาลโพนทอง, โรงพยาบาลโพนทราย, โรงพยาบาลพนมไพร, โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง, โรงพยาบาลปทุมรัตต์, โรงพยาบาลเสลภูมิ, โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลเมยวดี, โรงพยาบาลหนองฮี, โรงพยาบาลหนองพอก, โรงพยาบาลเมืองสรวง, โรงพยาบาลอาจสามารถ, โรงพยาบาลธวัชบุรี 

เลย  0-4281-0993
โรงพยาบาลเลย, หอประชุมอำเภอเมืองเลย, โรงพยาบาลนาด้วง, โรงพยาบาลเชียงคาน, โรงพยาบาลปากชม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย, โรงพยาบาลนาแห้ว, โรงพยาบาลภูเรือ, โรงพยาบาลท่าลี่, โรงพยาบาลวังสะพุง, โรงพยาบาลภูกระดึง, โรงพยาบาลภูหลวง, โรงพยาบาลผาขาว, โรงพยาบาลเอราวัณ, โรงพยาบาลหนองหิน 

สกลนคร  0-4271-1189
โรงพยาบาลสกลนคร, โรงพยาบาลกุสุมาลย์, โรงพยาบาลกุดบาก, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, โรงพยาบาลพังโคน, โรงพยาบาลวาริชภูมิ, โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน, โรงพยาบาลวานรนิวาส, โรงพยาบาลคำตากล้า, โรงพยาบาลบ้านม่วง, โรงพยาบาลอากาศอำนวย, โรงพยาบาลยุพราชสว่างแดนดิน, โรงพยาบาลส่องดาว, โรงพยาบาลเต่างอย, โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ, โรงพยาบาลเจริญศิลป์, โรงพยาบาลโพนนาแก้ว, โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

สุรินทร์  0-4451-3999
โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลชุมพลบุรี, โรงพยาบาลท่าตูม, โรงพยาบาลจอมพระ, ที่หอประชุม อ.ปราสาท, โรงพยาบาลกาบเชิงอี่หอประชุม อ.รัตนบุรี, โรงพยาบาลสนม, โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย, โรงพยาบาลสังขะ, โรงพยาบาลลำดวน, ที่หอประชุม อ.สำโรงทาบ, โรงพยาบาลบัวเชด, โรงพยาบาลพนมดงรัก, โรงพยาบาลศรีณรงค์, โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์, โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 

ศรีสะเกษ  0-4561-6040
ที่หอประชุมเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ, โรงพยาบาลยางชุมน้อย, โรงพยาบาลกันทรารมย์, โรงพยาบาลกันทรลักษ์, โรงพยาบาลขุขันธ์, โรงพยาบาลไพรบึง, โรงพยาบาลปรางค์กู่, โรงพยาบาลขุนหาญ, โรงพยาบาลราษีไศล, โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย, โรงพยาบาลบึงบูรพ์, โรงพยาบาลห้วยทับทัน, โรงพยาบาลโนนคูณ, โรงพยาบาลศรีรัตนะ, โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง, โรงพยาบาลวังหิน, โรงพยาบาลภูสิงห์, โรงพยาบาลเมืองจันทร์, โรงพยาบาลเบญจลักษ์, โรงพยาบาลพยุห์, โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ, โรงพยาบาลศิลาลาด 

หนองคาย  0-4241-3354
อบจ.หนองคาย, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, โรงพยาบาลโพนพิสัย, โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่, โรงพยาบาลสังคม, โรงพยาบาลสระใคร, โรงพยาบาลเฝ้าไร่, โรงพยาบาลรัตนวาปี, โรงพยาบาลโพธิ์ตาก 

หนองบัวลำภู  09-3324-6833
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง, หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง, หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาวัง, หอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร, หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา

อุดรธานี  0-4222-2356
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, โรงพยาบาลกองบิน 23, โรงพยาบาลกุดจับ, โรงพยาบาลหนองวัวซอ, โรงพยาบาลกุมภวาปี, โรงพยาบาลโนนสะอาด, โรงพยาบาลหนองหาน, โรงพยาบาลทุ่งฝน, โรงพยาบาลไชยวาน, โรงพยาบาลศรีธาตุ, โรงพยาบาลวังสามหมอ, โรงพยาบาลบ้านดุง, โรงพยาบาลบ้านผือ, โรงพยาบาลน้ำโสม, โรงพยาบาลเพ็ญ, โรงพยาบาลสร้างคอม, โรงพยาบาลหนองแสง, โรงพยาบาลนายูง, โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์, โรงพยาบาลกู่แก้ว, โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม

อุบลราชธานี  0-4534-4664
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์, โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่, โรงพยาบาลโขงเจียม, โรงพยาบาลเขื่องใน, โรงพยาบาลเขมราฐ, โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม, โรงพยาบาลนาจะหลวย, โรงพยาบาลน้ำยืน, โรงพยาบาลบุณฑริก, โรงพยาบาลตระการพืชผล, โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น, โรงพยาบาลม่วงสามสิบ, โรงพยาบาลวารินชำราบ, ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร, โรงพยาบาลตาลสุม, โรงพยาบาลโพธิ์ไทร, โรงพยาบาลสำโรง, โรงพยาบาลดอนมดแดง, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม, โรงพยาบาลศรีหลักชัย, โรงพยาบาลนาเยีย, โรงพยาบาลนาตาล, หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก, โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์, โรงพยาบาลน้ำขุ่น, โรงพยาบาลสุวรรณวารี

อำนาจเจริญ  0-4552-3250
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ, โรงพยาบาลชานุมาน, โรงพยาบาลปทุมราชวงศา, โรงพยาบาลพนา, โรงพยาบาลเสนางคนิคม, โรงพยาบาลหัวตะพาน, โรงพยาบาลลืออำนาจ 


............................................................................................................  
 
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร  1516
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เดอะสตรีท รัชดา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ศูนยฉีดวัคซีน SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อ, ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์ วิลล์, ไทยพีบีเอส, สามย่านมิตรทาวน์, เอเชียทีค, ทรูดิจิทัลปาร์ค, ธัญญาพาร์ค, เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, โลตัส พระราม 4, ดิเอ็มโพเรียม, เดอะมอลล์ บางกะปิ, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง, โลตัส มีนบุรี, บิ๊กซี ร่มเกล้า, ไอคอนสยาม, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เดอะมอลล์ บางแค, บิ๊กซี บางบอน และ PTT Station พระราม 2 ขาออก (กม.12)

กำแพงเพชร  0-5570-5186
โรงพยาบาลกำแพงเพชร, โรงพยาบาลไทรงาม, โรงพยาบาลคลองลาน, โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี, โรงพยาบาลคลองขลุง, โรงพยาบาลพรานกระต่าย, โรงพยาบาลลานกระบือ, โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา, โรงพยาบาลปางศิลาทอง, โรงพยาบาลบึงสามัคคี, โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 

ชัยนาท  0-5640-5518
โรงพยาบาลชัยนาท, โรงพยาบาลมโนรมย์, โรงพยาบาลวัดสิงห์, โรงพยาบาลสรรพยา, โรงพยาบาลสรรคบุรี, โรงพยาบาลหันคา, โรงพยาบาลหนองมะโมง, โรงพยาบาลเนินขาม

นครนายก  08-4243-0216
โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลปากพลี, โรงพยาบาลบ้านนา, โรงพยาบาลองครักษ์, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ, โรงพยาบาล จปร.  

นครปฐม  0-3421-3279
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา, ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์, ที่อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลเทพากร, โรงพยาบาลสามพราน วัดไร่ขิง, โรงพยาบาลสามพราน (ฝั่งเก่า) ที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ศาลาประชาคม วัดประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น), วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า, โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู, วัดสามง่าม, โรงพยาบาลดอนตูม, โรงพยาบาลบางเลน, สนามแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นครสวรรค์  0-5623-2001
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลโกรกพระ, โรงพยาบาลชุมแสง, โรงพยาบาลหนองบัว, โรงพยาบาลบรรพตพิสัย, โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว, โรงพยาบาลตาคลี, โรงพยาบาลท่าตะโก, โรงพยาบาลไพศาลี, โรงพยาบาลพยุหะคีรี, โรงพยาบาลลาดยาว, โรงพยาบาลตากฟ้า, โรงพยาบาลแม่วงก์, โรงพยาบาลแม่เปิน, โรงพยาบาลชุมตาบง 

นนทบุรี  0-2792-2333
MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี, Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต อ.บางใหญ่,  Impact Forum เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด, อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย

ปทุมธานี  0-2792-2333
อาคารยิมเนเซียม 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใกล้กับทางเข้าประตูเชียงราก โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป 

พระนครศรีอยุธยา  08-1780-6767
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลท่าเรือ, โรงพยาบาลนครหลวง, โรงพยาบาลบางไทร, โรงพยาบาลบางบาล, โรงพยาบาลบางปะอิน, โรงพยาบาลบางปะหัน, โรงพยาบาลผักไห่, โรงพยาบาลภาชี, โรงพยาบาลลาดบัวหลวง, โรงพยาบาลวังน้อย, โรงพยาบาลเสนา, โรงพยาบาลบางซ้าย, โรงพยาบาลอุทัย, โรงพยาบาลมหาราช, โรงพยาบาลบ้านแพรก 

พิจิตร  0-5699-0354
โรงพยาบาลพิจิตร, โรงพยาบาลวังทรายพูน, โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง, โรงพยาบาลตะพานหิน, โรงพยาบาลบางมูลนาก, โรงพยาบาลโพทะเล, โรงพยาบาลสามง่าม, โรงพยาบาลทับคล้อ, โรงพยาบาลสากเหล็ก, โรงพยาบาลบึงนาราง, โรงพยาบาลดงเจริญ, โรงพยาบาลวชิรบารมี พิษณุโลก  0-5524-1555
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ส่วนอีก 8 อำเภอ จุดฉีดวัคซีนจะเป็นศูนย์ประสานแผนแต่ละอำเภอ, รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย, ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย, โรงเรียนนครชุม และโรงเรียนบางยาง 

เพชรบูรณ์  0-5671-1010
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, โรงพยาบาลชนแดน, โรงพยาบาลหล่มสัก, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า, โรงพยาบาลวิเชียรบุรี, โรงพยาบาลศรีเทพ, โรงพยาบาลหนองไผ่, โรงพยาบาลบึงสามพัน, โรงพยาบาลน้ำหนาว, โรงพยาบาลวังโป่ง, โรงพยาบาลเขาค้อ

ลพบุรี  0-3668-9689
โรงพยาบาลลพบุรี, โรงพยาบาลพัฒนานิคม, โรงพยาบาลโคกสำโรง, โรงพยาบาลชัยบาดาล, โรงพยาบาลท่าวุ้ง, โรงพยาบาลบ้านหมี่, โรงพยาบาลท่าหลวง, โรงพยาบาลสระโบสถ์, โรงพยาบาลโคกเจริญ, โรงพยาบาลลำสนธิ, โรงพยาบาลหนองม่วง 

สมุทรปราการ  0-2389-5980
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลพระประแดง, โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์, โรงพยาบาลบางเสาธง

สมุทรสงคราม  0-3471-1571
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, วัดปากน้ำ อำเภอบางคนที, โรงพยาบาลนภาลัย 

สมุทรสาคร  0-3487-1276
โรงพยาบาลนครท่าฉลอม, โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม, โรงพยาบาลวัดบางปลาสมุทรสาคร 4, ศูนย์การค้า Landmark มหาชัย, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย, โรงพยาบาลมหาชัย 1, โรงพยาบาลมหาชัย 3, โรงพยาบาลวิภาราม, โรงพยาบาลเจษฎา, โรงพยาบาลเอกชัย, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, ศูนย์เทศบาลอ้อมน้อย, ศูนย์เทศบาลคลองมะเดื่อ, โรงพยาบาลมหาชัย 2, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

สิงห์บุรี  0-3681-3493
โรงพยาบาลสิงห์บุรี, โรงพยาบาลบางระจัน, โรงพยาบาลพรหมบุรี, โรงพยาบาลท่าช้าง, โรงพยาบาลอินทร์บุรี 

สุโขทัย  06-1869-8161
โรงพยาบาลสุโขทัย, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย, โรงพยาบาลสวรรคโลก, โรงพยาบาลกงไกรลาศ, โรงพยาบาลคีรีมาศ, โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, หอประชุมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 

สุพรรณบุรี  0-3545-4470
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช, โรงพยาบาลอู่ทอง, โรงพยาบาลด่านช้าง, โรงพยาบาลสามชุก, โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช, โรงพยาบาลศรีประจันต์, โรงพยาบาลบางปลาม้า, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17, โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 

สระบุรี  0-3621-1015
โรงพยาบาลสระบุรี, ลานอเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค, โรงพยาบาลแก่งคอย, โรงพยาบาลหนองแค, โรงพยาบาลวิหารแดง, โรงพยาบาลหนองแซง, โรงพยาบาลบ้านหมอ, โรงพยาบาลดอนพุด, โรงพยาบาลหนองโดน, โรงพยาบาลพระพุทธบาท, โรงพยาบาลเสาไห้, โรงพยาบาลมวกเหล็ก, โรงพยาบาลวังม่วง, โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

อ่างทอง  0-3561-1222
โรงพยาบาลอ่างทอง, โรงพยาบาลไชโย, โรงพยาบาลป่าโมก, โรงพยาบาลโพธิ์ทอง, โรงพยาบาลแสวงหา, โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ, โรงพยาบาลสามโก้ 

อุทัยธานี  0-5651-2160
โรงพยาบาลอุทัยธานี, โรงพยาบาลทัพทัน, โรงพยาบาลสว่างอารมณ์, โรงพยาบาลหนองฉาง, โรงพยาบาลหนองขาหย่าง, โรงพยาบาลบ้านไร่, โรงพยาบาลลานสัก, โรงพยาบาลห้วยคตทั้งนี้ สำหรับข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเบื้องต้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบจุดฉีดวัคซีน สามารถติดต่อสายด่วนวัคซีนได้ที่ 0-2792-2333 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือสายด่วน 1516...

ติดตามจุดฉีดวัคซีน สำหรับภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก และภาคใต้ได้ใน... เปิดพิกัด"จุดฉีดวัคซีนโควิด" ทั่วไทยมีที่ไหนบ้าง?(2)
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22