อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ที่ประชุมสนช.รับรองตามมติครม. นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ" ในฐานะ "องค์รัชทายาท" ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องในรัฐสภา อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.34 น.

เมื่อเวลา 11.19 น. วันที่ 29 พ.ย.ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เป็นประธานในการประชุมสนช. ครั้งที่ 76/2559 (เป็นพิเศษ) โดยนายพรเพชรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้มีสมาชิกสนช.ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 243 คน ตนขอเปิดประชุมโดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พ.ย.2559 แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แจ้งว่าบัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว ครม.จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

นายพรเพชร แจ้งอีกว่า ตามที่ประชุมสนช.ซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติครม.แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 23
                
“ในโอกาสอันเป็นมหามงคลตนขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่" จากนั้นประธานได้ให้สมาชิกสนช.กล่าวคำถวายพระพรพร้อมกัน “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
                
จากนั้นประธานที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมในวัน 11.25 น. ทั้งนี้บรรยากาศการประชุม สมาชิกได้เดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยแต่งกายด้วยชุดสากลนิยมไว้ทุกข์ และใช้เวลาในการประชุมวาระพิเศษเพียง 6 นาที

อนึ่ง “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยตามกฎมณเฑียรบาล ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ปีพระพุทธศักราช 2559 ตรงกับปีวอก ที่จุลศักราช 1379 มหาศักราช 1938 ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก 235 เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้จะไม่ขานคำว่า "พระบาท" นำหน้าพระนาม "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระองค์ใหม่ จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก