อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ประกาศพระราชทานยศ ทหารชั้นนายพล-พ.อ.หญิง-พ.ต.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และชั้นต่ำกว่านายพลรวม 6 ราย เสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 10.06 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นต่ำกว่านายพล โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเรือตรีให้แก่ นาวาเอก อนุชา นาคทับทิม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  และมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจํานวน ๕ ราย ดังนี้

๑. ว่าที่พันโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง
๒. ว่าที่พันโทหญิง ธารีนี รอดสน เป็น พันเอกหญิง
๓. ว่าที่พันโทหญิง วิมล ทองพายัพ เป็น พันเอกหญิง
๔. ร้อยเอก มานิตร เมาะลาษี เป็น พันตรี
๕. ว่าที่ร้อยเอก รันดร สอนนิ่ม เป็น พันตรี

ทั้งนี้ลําดับที่ ๑ ถึง ๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และลําดับที่ ๔ ถึง ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐