อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ สถาปนา"สมเด็จพระสังฆราช"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ และพระครูฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ 15 รูป อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.48 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่างลง สมควรที่จะสถาปนา สมเด็จพระราชาคณะขึ้นดํารงตําแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานาธิบดีแห่งสังฆมณฑล โดยมีพระราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนาม ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธํารง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ให้ทรงมีพระราชาคณะและพระครูฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ 15 รูป คือ 1.พระมหาคณิสร พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์ พระราชาคณะปลัดขวา  2.พระจุลคณิศร สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ พระราชาคณะปลัดซ้าย 2. พระครูวินยาภิวุฒิ  4.พระครูสุตตาภิรม  5.พระครูวิจารณ์ธรรมกิจ พระครูพระปริต 6. พระครูวิจิตรธรรมการ 7.พระครูพระปริต 8.พระครูวินัยธร พระครูธรรมธร9.พระครูโฆสิตสุทธสร พระครูคู่สวด 10.พระครูอมรสรนาท พระครูคู่สวด 11.พระครูพิลาสบรรณวัตร 12.พระครูพิพัฒบรรณกร 13. พระครูสังฆวิธาน 14. พระครูสมุห์ และ15. พระครูใบฎีกา ขอให้พระคุณผู้ได้รับตําแหน่งทั้งปวงนี้ มีความสุขสิริสวัสดิ์สถาพรในพระบวรพุทธศาสนา เทอญ
 
ประกาศ ณ วันที่  6 ก.พ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี