อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

'รัฐบาลไทเป'ย้อนรำลึก 'ในหลวงร.9' เสด็จเยือน'ไต้หวัน'

ผู้แทนรัฐบาลไทเปประจำประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยกับประชาชนชาวไทย ในวาระครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และย้อนรำลึกการเสด็จเยือนไต้หวันของพระองค์ เมื่อ 54 ปีที่แล้ว ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 11.40 น.

นายถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน เผยแพร่สารในนามรัฐบาลไทเปและชาวไต้หวัน แสดงความอาลัยและรำลึกร่วมกับประชาชนชาวไทย เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยยุคปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลพสกนิกรอย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเทพระวรกายและสติปัญญาในการผลักดันการสาธารณสุขและความเป็นอยู่ของคนในชนบท โดยเฉพาะทรงมีพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย พระองค์จึงเป็นที่เทิดทูนรักใคร่ของชาวไทยทุกคน

พระนามของพระองค์ “ภูมิพล” ที่สมเด็จย่าทรงตั้งให้แปลว่า กำลังของแผ่นดิน ดังนั้นตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์จึงทรงส่งเสริมการปฎิรูปการเกษตรและรัฐบาลสาธารณรัฐจีนก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาของโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวงมาตั้งแต่ต้น จวบจนทุกวันนี้เป็นเวลา 40 กว่าปี เมื่อหวนไปดูประวัติศาสตร์ปีค.ศ.1971 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้จัดส่งพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวและเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 2,000 ต้นมาทดลองปลูกในโครงการหลวงทางภาคเหนือของไทย ปีค.ศ. 1972 โครงการหลวงนำคณะไปดูงานการปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่ฟาร์มฟูโซวซานไต้หวัน ปีค.ศ. 1973 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเกษตร มาสำรวจพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย เลือกดอยอ่างขางและดอยปุยเป็นสถานที่ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวในโครงการหลวง จากทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ขยายการทดลองไปยังพืชผัก ไม้ดอก ปลูกป่า และการพัฒนาชนบทเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกทางภาคเหนือของไทย จากปลูกฝิ่นมาเป็นพืชเศรษฐกิจ

ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ยังได้นำประสบการณ์นี้ไปถ่ายทอดแนะนาให้กับประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วย จึงกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่ายกย่องสรรเสริญ

เพื่อเป็นการกระชับมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน ) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2506 โดยได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากประธานาธิบดี เจียงไค เช็ค พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการระดับสูงและชาวไต้หวัน เฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานซงซาน ในกรุงไทเป

ทุกหนแห่งที่พระองค์เสด็จไปถึงชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรเขื่อนชลประทานซึเหมิน ที่อำเภอเถาหยวน สถาบันฝึกอบรมการปฎิรูปที่ดิน ทรงสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย “การลดค่าเช่าที่นา 375 ” การจัดสรรที่ทำกินของรัฐ นโยบายชาวนามีที่นาของตน และการจัดรูปที่ดินเกษตรกรรมเป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายมาตรการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วทรงตรัสว่า “ รัฐบาลให้กำลังใจกับเกษตรกร ทาให้พวกเขามีกำลังใจในการเพาะปลูก ผลผลิตการเกษตรจึงเพิ่มขึ้น พระองค์ท่านทรงนำเอาปรัชญาความคิดนี้มาส่งเสริมเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

ปีค.ศ. 1975 สถานการณ์โลกผันแปร ทำให้ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสาธารณรัฐจีนกับไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตรัสกับพลเอก หม่า จี้ จ้วง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีนท่านสุดท้าย ซึ่งเข้าเฝ้าฯกราบบังคมทูลลาก่อนเดินทางกลับว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว กระดาษสามารถตัดขาดได้ แต่ความรู้สึกผูกพันไม่สามารถฉีกขาดได้” ความผูกพันที่แนบแน่นของพระองค์ท่านกับสาธารณรัฐจีน ประจักษ์ชัดแจ้งจากที่พระองค์ไม่เสด็จเยือนจีนแผ่นดินใหญ่
   
แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ปวงประชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และสถิตในดวงใจผองพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้นำชาวไทยก้าวไปข้างหน้ามาโดยตลอด ชาวโลกก็ได้ประจักษ์ชัดแจ้งในพระปรีชาสามารถและผลงานอันใหญ่หลวงต่อสังคมโลก

ข้าพระพุทธเจ้าในนามผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าและเจ้าหน้าที่สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจาประเทศไทย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จะมุมานะพยายามร่วมกับรัฐบาลและชาวไทยในการกระชับความร่วมมือทุกด้าน เพื่อความผาสุขของประชาชนทั้งสองประเทศ.

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
ถง เจิ้น หยวน
ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐจีนเผยแพร่ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 5-8 มิ.ย. 2506 เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและย้อนรำลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวัน ในรัชสมัยของพระองค์ด้วย โดยกองบรรณาธิการได้คัดเลือกภาพส่วนหนึ่งออกเผยแพร่ ตามการได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐจีน.


ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค พร้อมด้วยภริยามาดาม ซ่ง เหม่ย หลิง เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ประธานาธิบดีเจียง ไค เช็ค ทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของไต้หวัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเกษตรกรรม อำเภอเถาหยวน

ประธานาธิบดีเจียง ไค เช็ค เป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
 

ตัวแทนเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ทูลเกล้าฯถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ