อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ร.10พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัยพื้นที่สทิงพระ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย อังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 16.41 น.

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุมรับฟัง บรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและรับฟังสรุปแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครอบครัว ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการสงขลา กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานสถานการณ์พายุปาบึกในพื้นที่อำเภอสทิงพระ โดยมีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 11 หมู่บ้าน 79 ตำบล 1,591 คน 515 ครัวเรือน

ทั้งนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบวาตภัยให้ได้รับทราบความตอนหนึ่งว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย ซึ่งพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์พายุจากข่าวสารทางสื่อมวลชน การถวายรายงานของส่วนราชการในพระองค์ และส่วนราชการต่างๆ และให้องคมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้พระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย และทรงรับสั่งให้นำรายได้ที่ได้จากงานอุ่นไอรักมาช่วยเหลือภาคใต้ทั้งประชาชน สัตว์และสิ่งของ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานยังความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก” (PABUK)" ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและมีผลกระทบต่อจังหวัดสงขลาจำนวน 9 อำเภอได้แก่ อำเภอระโนด, สทิงพระ, กระแสสินธุ์, สิงหนคร, เมืองสงขลา, ควนเนียง, รัตภูมิ, จะนะและเทพา ตั้งแต่วันที่ 3-4 ม.ค. 62 ส่งผลให้เกิดวาตภัย คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่งตลอดจนฝนตกหนัก น้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 3,594 หลัง ด้านการเกษตรนาข้าวโดนแรงลมทำให้ต้นข้าวล้มจมน้ำจำนวน 830 ไร่, พืชไร่ 66 ไร่และสวนยาง 2 ไร่ , ด้านการประมงฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้ง จำนวนหนึ่งฟาร์ม, ปลาในกระชังจำนวน 119 กระชัง, บ่อปลาจำนวน 102 บ่อและไซดักปลาจำนวน 1,426 ไซ, ด้านปศุสัตว์ โคจำนวน 10 ตัว, กระบือ 5 ตัว, แพะ 7 ตัวและคอกสัตว์ จำนวน 16 คอก อีกทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนได้รับความเสียหายจำนวน 13 สาย, ศาลาเอนกประสงค์ 6 หลัง, วัด 3 วัด, เสาไฟฟ้าล้มจำนวน 13 ต้นและอาคารของสถานศึกษาจำนวน 22 แห่ง ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วบางส่วนและส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ.