อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

'ในหลวง'ในเสด็จการพระราชพิธี สงกรานต์ประจำปี2562

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' เสด็จไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์ทั้ง 43 องค์ จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 20.10 น.


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ครั้นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานทางบันไดประตูงิ้ว พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงกราบ จากนั้นประทับพระราชอาสน์ สรงพระบรมธาตุ เสด็จออกไปจากหอพระสุราลัยพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ ทรงพระบรมอัฐิทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ เมื่อประทับราชอาสน์เจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระจบ เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์ แล้วเสด็จฯ ไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ

เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัญิ พระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ เมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพร้อมแล้ว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ 18 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 3 เที่ยวๆ ละ 18 รูป จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 และทรงกราบพระบรมอัฐิ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถพระที่นั่งพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จฯ กลับต่อมาเวลา 17.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในงานพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จด้วย เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆ

จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีดและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังหอพระคันธารราษฎร์ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงกราบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังหอพระราชกรมานุสร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย 1 องค์ กรุงศรีอยุธยา 33 องค์ และกรุงธนบุรี 1 องค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงกราบ จากนั้นทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์ กรุงรัตนโกสินทร์ 8 องค์ ณ หอพระราชพงศานุสร และทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถัดมา เสด็จขึ้นพระมณฑป ทรงพระสุหร่ายสรงพระไตรปิฎก แล้วเสด็จออกจากพระมณฑปไปยังจระนำปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพบิดรและพระพุทธรูปบริวาร ต่อมาเสด็จไปยังต้นนิโครธ ทรงพระสุหร่ายและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ณ พระวิหารยอด 

ในการนี้ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระพุทธบาทจำลอง ณ หอพระมณเฑียรธรรม ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ณ หอพระนาก ต่อมาทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูปสดับปกรณ์พระอัฐิพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีก 1 พระองค์ เสร็จแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกจำนวนหนึ่งขึ้นยังอาสน์สงฆ์ และเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพร้อมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ทรงทอดผ้าคู่ สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ 40 คู่ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วออกจากหอพระนาก ทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย แล้วเสด็จฯ กลับ.