อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯเสด็จเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อม พระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ 207 คน จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.

เมื่อเวลา 09.12 น. วันที่ 12 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พล.ต. หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการเฝ้าฯรับเสด็จ

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 207 ราย แบ่งเป็น ส่วนกลาง 101 ราย ได้แก่ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 20 ราย แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 14 ราย แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร 12 ราย แม่ผู้เป็นเกษตรกร 15 ราย และแม่ของผู้เสียสละ 40 ราย และภูมิภาค 106 ราย และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จำนวน 102 ราย 

จากนั้นทรงมีพระดำรัสเปิดงาน ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ ที่ได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเราได้อย่างดียิ่ง 

แม่คือพระอรหันต์ของลูก เป็นบุคคลสำคัญผู้ให้ชีวิต และฟูมฟักเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ทั้งสนับสนุนลูกให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป ภาระหน้าที่อันหนักสำคัญยิ่งดังกล่าวนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่แม่กระทำด้วยความรักความเมตตา ปรารถนาให้ลูกมีความสุขความเจริญอย่างแท้จริงลูกทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ด้วยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี คอยดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือท่าน ให้สมกับที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์มาโดยตลอด ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ประจำปีนี้ เชื่อว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจได้เต็มที่กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมทั้งรักษาและสร้างความดีให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมต่อไปทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประกอบด้วยผู้ด้วยข้าราชการ นักธุรกิจ และผู้มีชื่อเสียง อาทิ นางนพรัตน์ กุลหิรัญรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และเจ้าของบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด นางสิริพร ภาณุพงศ์ อดีตอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พ.อ.หญิง ยุพาภรณ์ กรินชัยนายทหารปฏิบัติการประจำกรมแพทย์ทหารบก ผู้คิดค้นนวัตกรรมเนื้อเทียมตกแต่งบาดแผลสมมติเพื่อฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น นางสุภา เทพผดุงพร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว และเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชาวเกาะ พ.ท.สรวิชญ์ สุบุญหรือ หมอก้อง นายมิกค์ ทองระย้า น.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือ ใบเตย อาร์สยาม และ น.ส.ภัทรวี ศรีสันติสุข หรือ เอิ๊ต ภัทรวี จากค่ายมิวสิคมูฟ เป็นต้น.