อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

"กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" พระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราขทานเลี้ยงน้ำชา 2 พยาบาลดีเด่น จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.14 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใพะบรมราชูปถัมภ์ เสด็จฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่น ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบมมหาราชวัง โดยมี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา นางนราพร จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ และทูตานุทูต ร่วมพิธี

สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.คูเป้ มอกเว ชาวบอตสวานา เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศบอตสวานา โดยก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา ทั้งยังประสานองค์การอนามัยโลกปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลให้ครอบคลุมเรื่องมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จนสามารถลดอัตราการตายของมารดาและทารกซึ่งป็นปัญหาสำคัญของบอตสวานาลงได้ รวมทั้งก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกสำหรับสตรีผิวดำแห่งแรกในภูมิภาคแอฟริกาใต้ ส่งผลให้เป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์

ผู้ที่ได้รับรางวัลอีกท่านคือ ศ.จุนโกะ คอนโด ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาพยาบาลในประเทศอียิปต์และประเทศในทวีปแอฟริกา รวมทั้งก่อตั้งสถาบันวิชาการสาขาการผดุงครรภ์ของประเทศญี่ปุ่นและร่วมก่อตั้งสมาคมดุงครรภ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมผดุงครรภ์คนแรกของประเทศญี่ปุ่น ผลักดันให้มีการกำหนดบทบทและสมรรถนะการผดุงครรภ์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งสถาบันการประเมินการผดุงครรภ์ของประทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผดุงครรภ์.