อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ร.10 ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เพื่อรองรับนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน และพัฒนาต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมนมต่อไป จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 20.33 น.

เมื่อเวลา 17.38 น. วันที่ 14 ต.ค.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราขวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโครงการ "ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา" จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป ทอดพระเนตรนิทรรศการ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นจารึกป้ายซื่ออาคารศูนย์รวมมสวนจิตรลดา ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับ โครงการศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา มีขนาดกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง สามารถผลิตนมได้ 15,000 ลิตรต่อวัน (ผลิต 1 กะ) ประกอบด้วยขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์ 200, 400, 800 และ 5, 000 ซีซี. อายุผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้  10 วัน อาคารมีขนาดพื้นที่รวม 1,750 ตารางเมตร เป็นอาคาร 3 ชั้นกว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร พื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วยเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิต พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมและห้องสำนักงาน พื้นที่ชั้น 3 ประกอบด้วยระบบเครื่องจักรสาธารณูปโภคถังเก็บน้ำและปั้มลม

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรองรับนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานและพัฒนาต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมนมต่อไปโดยเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุงเป็นการพาณิชย์, เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบประกันคุณภาพระหว่างการผลิตที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้การผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ.