อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผิด'ราชสวัสดิ์'เหตุถอดฐานันดรศักดิ์'เจ้าคุณพระสินีนาฏ'

เปิดข้อมูล ราชสวัสดิ์ 10 ประการ หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ" ถูกถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชฯ อังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 06.40 น.


ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศโปรดเกล้า ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องจาก กระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

สำหรับกระทำความผิด ราชสวัสดิ์ หลายคนอาจสงสัยหมายความว่าอย่างไร 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานไว้ เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฎิบัติให้กับข้าราชบริพาร ซึ่งข้าราชสำนักทุกคนก็ได้ยึดเป็นข้อปฏิบัติสืบต่อกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ราชสวัสดิ์

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา

ท่านกําหนดจดไว้ในตํารา มีมาแต่โบราณช้านานครัน

หนึ่ง วิชาสามารถมีอย่างไร ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์

หนึ่ง กล้าหาญทําการถวายนั้น มุ่งมั่นจนสําเร็จเจตนา

หนึ่ง มิได้ประมาทราชกิจ ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่ง สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา เหมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง

หนึ่ง เสงี่ยมเจียมตัวไม่กําเริบ เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

หนึ่ง อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ไม่ทําเทียมด้วยทะนงพระกรุณา

หนึ่ง ไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์ ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา

หนึ่ง เข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจา ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ

หนึ่ง ผู้หญิงชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน

หนึ่ง สวามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาล ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

ซึ่งโดยสรุป ราชสวัสดิ์ คือ กฎหรือข้อกำหนดที่ผู้เป็นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทต้องกระทำตาม

ผิดราชสวัสดิ์ หมายถึง การฝ่าฝืนกฎหรือข้อกำหนดที่ผู้เป็นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทต้องกระทำตาม


ถอดฐานันดรศักดิ์'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' ไม่จงรักภักดี-ต่อต้านสถาปนา'ราชินี'