อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

พระราชินีทรงรับทูลเกล้าฯถวายปริญญาฯม.อัสสัมชัญ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 19.05 น.


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 7 ธ.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และศิษย์เก่า เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จากนั้น ฉลองพระองค์ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต เสด็จฯ ไปยังวัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังษา ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ต่อมา พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระพร หลังเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จฯ กลับ.