อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

"กรมพระศรีสวางวัฒนฯ" สักการะสังเวชนียสถานและเสด็จพิธีลาสิกขา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน สักการะปรินิพพานวิหารและมกุฏพันธเจดีย์ส่งท้ายโครงการบวชครบรอบ 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์ เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.39 น.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงสักการะสังเวชนียสถาน และเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีลาสิกขาบทพระนวกะ “โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ณ พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดียเมื่อเวลา 07.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน ทรงฉายพระรูปหมู่กับพระนวกะ เสด็จเข้ายังปรินิพพานวิหาร ทรงกระทําประทักษิณในพระวิหาร 3 รอบ จากนั้นถวายผ้าห่ม และสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทรงสักการะปรินิพพานสถูป ก่อนเสด็จไปยังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากประเทศไทย จากนั้นเสด็จยังมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกระทำประทักษิณรอบมกุฏพันธนเจดีย์ จากนั้นทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทรงปิดทองและวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตร และทรงจุดธูปเทียนสักการะมกุฏพันธนเจดีย์ต่อมาเสด็จยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงปลูกต้นสาละ แล้วเสด็จยังพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขา ทรงจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พระนวกะกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัย กล่าวคำลาสิกขา จากนั้น เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาวใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงกลับมายังพระอุโบสถเพื่อรับศีลห้า  สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ทรงหลั่งทักษิโณทก ผู้ลาสิกขาเข้าเฝ้ากราบพระบาทน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ก่อนเสด็จกลับที่ประทับ พักพระอริยสบถตามพระอัธยาศัยครั้นถึงเวลา 17.00 น. เสด็จออกจากที่ประทับไปทรงสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานโค 2 ตัวแก่ผู้แทนชุมชนอินเดีย เสด็จไปยังพลับพลารับเสด็จ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์จํานวน 10 รูป ในการทรงบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานพระวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย จํานวนประมาณ 120 ราย เสด็จไปยังพระมหาธาตุเจดีย์ ทรงเปิดงานสมโภช พระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบพระบรมสารีริกธาตุ และทรงนั่งสมาธิตามพระอัธยาศัย ก่อนเสด็จกลับที่ประทับที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน จะเสด็จกลับประเทศไทยในเวลา 12.00 น วันที่ 23 ก.พ.