อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

คืนฐานันดรศักดิ์พร้อมยศทหาร "เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯคืนฐานันดรศักดิ์พร้อมยศทหาร-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้"เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" พุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.15 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา  ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่ น.ส.สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ น.ส.สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน