อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ในหลวงมีพระราชดำรัสต่อคณะผู้พิพากษาให้มี "ดุลพินิจ สติปัญญา เหตุผล ตีบทกฎหมายให้เกิดความยุติธรรม"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษารุ่นที่ 70 และรุ่นที่ 71 เฝ้าฯ พร้อม พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.36 น.

เมื่อเวลา 18.27 น. วันที่ 29 ต.ค. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฏีกา นำผู้พิพากษารุ่นที่ 70 และรุ่นที่ 71 จำนวน 216 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และ นางกรกันยา สุวรรณพานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า “การปฎิบัติหน้าที่นั้นนอกจากความรู้ วิชาการ หรือความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรมมา ก็ต้องอาศัยดุลพินิจ อาศัยสติปัญญา อาศัยสติและเหตุผลตลอดจนรู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก และตีบทกฎหมายให้เกิดความยุติธรรม ท่านทั้งหลายจะต้องพบกับประสบการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา และปัญหาต่างๆ แต่เชื่อว่าด้วยความคิดหรือทัศคติที่เป็นบวกต่อประเทศชาติ ความคิดดีต่อประชาชนและส่วนรวม ก็จะเสริมความรู้ เสริมความสามารถที่ท่านได้มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ได้ และสามารถจะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ เพื่อความถูกต้อง เพื่อความสงบสุข ความเป็นสุขของประชาราษฎร์และประเทศชาติ”