อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ในหลวงพระราชทานทุนการศึกษานักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12

พร้อมพระราชทานพระบรมรโชวาท ขอให้นักเรียนทุนทุกคนนำความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัว สร้างฐานะ และยังประโยชน์แก่สังคม อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.06 น.

เมื่อเวลา 19.17 น. วันที่ 22 พ.ย.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่ 12 และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 171 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9  จำนวน 10 คน และครูดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน  8 คนเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 3  รุ่นที่ 4  รุ่นที่ 5  ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 6 ปี ตามหลักสูตร 5 ปี และตามหลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 133 คน  เฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การที่โครงการทุนการศึกษา  มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  ย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิ  เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย  ครูอาจารย์ทุกท่าน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุน  นับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน  ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง  ทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่าย  ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  และคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา  ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายาม   ที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป  ให้เป็นผู้มีความรู้ดี   มีความสามารถสูง   มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม  และมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต   ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว   ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ  และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่  ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ  ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง  ทั้งแก่ตนเอง  แก่สังคม  และแก่ประเทศชาติ    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. นับตั้งแต่ปี 2552 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ไปแล้ว รวม 11 รุ่น จำนวน 1,700 ราย ได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงาม มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 5  รุ่น จำนวน 600  ราย ส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐ และเอกชน และร้อยละ 70  คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน.