อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

ในหลวงพระราชทานทุนการศึกษานักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12

พร้อมพระราชทานพระบรมรโชวาท ขอให้นักเรียนทุนทุกคนนำความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัว สร้างฐานะ และยังประโยชน์แก่สังคม อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.06 น.

เมื่อเวลา 19.17 น. วันที่ 22 พ.ย.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่ 12 และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 171 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9  จำนวน 10 คน และครูดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน  8 คนเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 3  รุ่นที่ 4  รุ่นที่ 5  ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 6 ปี ตามหลักสูตร 5 ปี และตามหลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 133 คน  เฝ้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า การที่โครงการทุนการศึกษา  มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  ย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิ  เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย  ครูอาจารย์ทุกท่าน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุน  นับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน  ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง  ทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่าย  ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  และคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา  ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายาม   ที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป  ให้เป็นผู้มีความรู้ดี   มีความสามารถสูง   มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม  และมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต   ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว   ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ  และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่  ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ  ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง  ทั้งแก่ตนเอง  แก่สังคม  และแก่ประเทศชาติ    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. นับตั้งแต่ปี 2552 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ไปแล้ว รวม 11 รุ่น จำนวน 1,700 ราย ได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงาม มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 5  รุ่น จำนวน 600  ราย ส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐ และเอกชน และร้อยละ 70  คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน.