อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

'ในหลวง-ราชินี'พระราชทาน ปริญญาบัตรทหาร3เหล่าทัพ

"ในหลวง-ราชินี" เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วิทยาลัย และ ร.ร.เสนาธิการทหาร 3 เหล่าทัพ พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาท อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.45 น.

เมื่อค่ำวันที่ 29 พ.ย.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการ ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 1,199 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า "การรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้น  จะประสบผลสำเร็จได้  ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป  ทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน  จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ  ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในสรรพวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน  อันจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  ให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้  ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง  ความรอบคอบระมัดระวัง  และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ  โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติ  และประโยชน์สุขของประชาชน  เป็นเป้าหมายร่วมกัน  ก็หวังได้ว่า  ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่  ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไปต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับดังนี้ นายฟรังซิชกู เด อัสซิช มูไรช์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (Mr. Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายเควิน พี. คอลเลียรี (Dr. Kevin P. Colleary) คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย และ นายสตะนิสลาฟ  อะปิลา (Mr. Stanislav  Opiela) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางเวียรา  อะปิละวา (Mrs. Viera  Opielova) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย.