อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

"เจ้าคุณพระสินีนาฏ" เยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 23.25 น.


วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศาสตร์ของพระราชา”
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 14 ไร่  2 งาน 18 ตารางวา เป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีรับสั่งให้ซื้อไว้ในปี พ.ศ. 2532  โดยมีรับสั่งในขณะนั้นว่า อยากมีที่ดินแถวนี้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่เจริญก็ตาม แต่เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยน้ำตก และป่าเขาใหญ่ ในอนาคตจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ถนนหนทาง ร้านอาหาร โรงแรม  รีสอร์ท ตลอดจนสนามกอล์ฟ จะเข้ามาในพื้นที่ เมื่อเจริญขึ้นนักท่องเที่ยวจะเข้ามากันจำนวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ จึงอยากมีที่ดินแถวนี้สักผืนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระองค์ท่านเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เกิดสำนึกรักธรรมชาติ เมื่อได้เข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้เดิมทีซื้อไว้เป็นทุ่งนา จนปี 2545 อาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ขันอาสาที่จะมาพัฒนาที่ดินแปลงนี้ โดยขออนุญาตต่อมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้วางแผนให้คนที่เข้ามาศึกษาแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับธรรมชาติได้เข้าใจถึงแนวคิดให้ง่ายจึงได้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่หนึ่งในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ระบบ แสง สี เสียง ซึ่งบรรจุไว้ด้วยเนื้อหาเป็นวีดิทัศน์ ความรู้เรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องป่า เรื่องคน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และฝนหลวง เมื่อออกจากพิพิธภัณฑ์ได้พบเห็น ส่วนที่สองพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตได้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน เริ่มจากภูผาสู่มหานที โดยจัดพื้นที่ออกเป็น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
1. ภาคเหนือทำเป็นภูเขา มีน้ำตก แสดงแนวคิด พระเจ้าอยู่หัวทั้งหมด 5 เรื่อง คือ
1.1 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ป่าพออยู่ พอกิน พอพลังงาน และพอร่มเย็น
1.2 การใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน
1.3 ป่าเปียกกันไฟ
1.4 ฝายชะลอความชุ่มชื้น
1.5 การปลูกป่าในใจคน2. ภาคกลาง แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรออกเป็น 4 ส่วนคือ พื้นที่น้ำ พื้นที่ผักและผลไม้   พื้นที่ทำนาข้าว พื้นที่อยู่อาศัย
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเมื่อเกษตรกรประสบภาวะฝนแล้ง พระองค์มอบแนวทางให้เกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้จากอาชีพเสริมทดแทน เช่น ธนาคารข้าว ปศุสัตว์ การเลี้ยงปลา เพาะเห็ด ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและการแปรรูปต่างๆ การทำปุ๋ย  เป็นต้น

4. ภาคใต้ แสดงแนวคิดการป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ที่พระองค์เรียกว่า ทฤษฎีแก้มลิง การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  ที่เรียกว่า ทฤษฎีแกล้งดิน การทำน้ำมันไบโอดีเซล การเผาถ่านจากเศษไม้
–  ในแหล่งน้ำ แสดงแนวคิดเกี่ยวการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีการใช้พืชน้ำบำบัดน้ำเสีย ที่พระองค์ใช้แก้ไขน้ำเสีย ณ บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ที่เรียกว่า อธรรม ปราบอธรรม ให้เป็นธรรมะ
– การบำบัดของเสียที่ออกจากตัวคน คือ ปัสสาวะ อุจจาระ ที่พระองค์มอบแนวคิดนี้ให้แก่จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2522  โดยการไปบำบัดในถัง 15 วัน หมดกลิ่น 28 วัน หมดเชื้อโรค แล้วนำมาทำปุ๋ย
นอกจากนี้ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยยังไช้หลักการเรียนรู้ PLAY บวก LEARN เท่ากับ PLERN เพื่อให้คนที่มาเรียนรู้ได้สนุกกับการเรียนรู้ เช่น เส้นทางเครื่องแกง สมุนไพรรูปคน น้ำแดดเดียว ปัจจุบันศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา และเปิดเป็นสถานที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ทั้งการศึกษาดูงาน และอบรมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3738-4049

ที่มา : www.bhumirak.com
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี