อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มหาสารคามจัดกิจกรรม ถักทอสายใย ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุช่วงเทศกาลสงกรานต์

รพ.มหาสารคาม ร่วม กับ อสม.จัดกิจกรรมถักทอสายใย ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 01.03 น.

วันนี้ (5 เม.ย.)  ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดกิกจรรมถักทอสายใย  ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ” ดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง  นพ.สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามก็เช่นเดียวกัน  ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุ 3,380 คน ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการกล่าวคือ มีการจัดตั้งชมรมชื่อชมรมผู้สูงอายุ “ตักสิลานคร” มีสมาชิก 350คน  ในการทำงานของชมรมมีการประสานงานกับโรงพยาบาลมหาสารคามในการดูแลสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  แต่กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญที่มีสุขภาพดี  ส่วนผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนที่เป็นกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้ปรึกษาหารือกับแกนนำผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมครบทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และทั่วถึงทุกคน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อสม.เขตเมือง  และเครือข่ายภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นต้น  ภายใต้ชื่อโครงการ “ถักทอสายใย  ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ” ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  อันประกอบด้วยกิจกรรมย่อยรวม 6 กิจกรรม ที่สามารถบูรณาการบริบทครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ และอื่นๆ มารวมไว้ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเกิดแก่ผู้สูงวัยและชุมชนได้สูงสุด

ผู้สูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จำนวน 30  ชุมชน ในเขตตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ของเราจะได้รับการค้นหาและคัดกรอง “ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค” โดยทีมงานและอาสาสมัครวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทำการตรวจร่างกายผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วัดความดันโลหิต   ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดเส้นรอบเอว  คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   ตรวจสุขภาพฟัน  และการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุรวมถึงการสังเกตอาการทางจิต โดยมีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว รวมถึงเดินประชาสัมพันธ์ตามแต่ละหลังคาเรือนที่มีผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  “เคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ” ทุกหลังคาเรือน ทุกเดือน โดยทีมงานโครงการและนักเรียนจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)  และผู้สูงอายุจิตอาสา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุในชุมชนจะได้รับการบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึง”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0