อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

ยลศิลปกรรมทรงคุณค่า ชีวิต ผลงาน อ.เฟื้อ หริพิทักษ์

จากการแสดงผลงานทั้งที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการศิลปะตามที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะจัดขึ้นซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มศิลปะไทยแบบประเพณี อาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 00.00 น.

จากการแสดงผลงานทั้งที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการศิลปะตามที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะจัดขึ้นซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มศิลปะไทยแบบประเพณี ศิลปะไทยช่วงรับอิทธิพลจากตะวันตกและศิลปะไทยหลังพุทธศักราช2475 โดยที่ในอดีตเคยมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งสามส่วนเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้เข้าชม

แต่ต่อมาภายหลังได้ยุบห้องศิลปะไทยหลังพุทธศักราช2475 นำพื้นที่ไปใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน วัตถุในห้องแสดงดังกล่าวจึงได้นำไปไว้ในห้องคลังพิพิธภัณฑ์ฯ ทำให้ผลงานศิลปกรรมไม่ได้นำมาแสดงให้ศึกษาและชื่นชมอันเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ฯจึงคัดเลือกวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษในหัวข้อต่างๆเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับครั้งนี้ซึ่งกำลังแสดงนิทรรศการพิเศษ ”เฟื้อ หริพิทักษ์ ชีวิตและผลงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง”

โดยมีกำหนดแสดงต่อเนื่องถึง 27 เมษายนนี้

ส่วนหนึ่งจากนิทรรศการซึ่งจัดแสดงขึ้นภายในห้องนิทรรศการ 7-8 ในพื้นที่ความรู้พิพิธภัณฑ์หอศิลปนอกเหนือจากจะได้เรียนรู้สัมผัสผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรมใกล้ชิดแล้ว นิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของศิลปิน แสดงถึงจุดเริ่มต้นทางศิลปะของท่านอาจารย์เฟื้อ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมและศิลปะไทยโบราณ มหาวิทยาลัยศิลปากรนับแต่ครั้งเริ่มศึกษาศิลปะ

รวมถึงผลงานการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังจากโบราณสถานหลายสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์ฯได้เก็บรักษาไว้และได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษา รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับภาพผลงานที่จัดแสดงได้แก่ ภาพคัดลอกจิตรกรรมวัดเจดีย์เจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย ,ภาพคัดลอกจากจิตรกรรมฝาผนังในซุ้มปรางค์ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จิตรกรรมพระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ,จิตรกรรมฝาผนังวัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯลฯ นอกจากนี้สูจิบัตรนิทรรศการยังกล่าวถึงความสนใจในศิลปะไทยของอาจารย์เฟื้อ โดยเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปเขียนภาพที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งนั้นนอกจากสร้างสรรค์ศิลปกรรมแล้วท่านยังได้รับมอบหมายจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีให้ทำการสเก็ตภาพศิลปวัตถุเพื่อมาใช้สอนนักศึกษาด้วย กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ทำการศึกษาศิลปะของไทยอย่างเป็นระบบ

อีกทั้งเมื่อท่านเดินทางไปศึกษาต่อเห็นถึงการอนุรักษ์สืบรักษาศิลปะทำให้นึกถึงศิลปะของเราซึ่งควรศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางสำหรับสร้างสรรค์สืบสานซึ่งผลงานด้านการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยที่สำคัญของท่านได้แก่การบูรณะปฏิสังขรณ์หอไตรวัดระฆังโฆสิตารามฯลฯ ซึ่งทั้งหมดของนิทรรศการพร้อมให้เรียนรู้สัมผัสใกล้ชิด. คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0