อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ประกาศแล้ว"นิวัตน์" ผงาดนั่งอธิบดีกรมพลศึกษาคนที่ 30

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว “นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์” นั่งตำแหน่ง “อธิบดีกรมพลศึกษา” อย่างเป็นทางการ เจ้าตัวลั่น ขอพัฒนากีฬาและนันทนาการในทุกมิติต่อไป พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.


จากที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (13 ก.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งปรากฏว่า

นายสันติ ป่าหวาย พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา ละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. พ.ศ. 2563 เป็นตันไป

สำหรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เกิดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2506 การศึกษาปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ม.เกษตรศาสตร์ เริ่มงานกับกรมพลศึกษา ตั้งแต่ปี 2548 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ก่อนขึ้นเป็น ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ปี 2554 และรับตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมพลศึกษา เมื่อปี 2558-2562 ก่อนจะ ย้ายไปเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อเดือน พ.ค. ปี 2562 และล่าสุด กลับมารับตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นคนที่ 30 ของไทยดร.นิวัตน์ เผยว่า สำหรับแนวทางการพัฒนานั้นจะมุ่งนั้นการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน พร้อมกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต พร้อมขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านกีฬาและ ด้านนันทนาการ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มให้ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต

นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนามาตรฐานบุคลากรการกีฬาและนันทนาการ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา รวมทั้งผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้มีหลักสูตรการพัฒนาที่มีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบต่อไป.
​​​​
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13